foto: Creative Commons

De boerenbelangenvereniging LTO roept de provincie Fryslân op geen vergunning te verlenen aan Vitens voor een nieuwe waterwinlocatie tussen Luxwoude en Langezwaag. Vitens wil daar ieder jaar 6,5 miljoen kuub drinkwater gaan winnen.

Vitens wil bij Luxwoude een nieuwe waterwinlocatie voor drinkwater openen. Ieder jaar wil het drinkwaterbedrijf zo’n 6,5 miljoen kuub water uit de grond halen. Boeren maken zich echter zorgen dat er aanvullende beperkingen komen in het dan ontstane grondwaterbeschermingsgebied, door onder andere een aankomend verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook daalt de grondwaterstand al jaren in het gebied, waar boeren nu voor worden gecompenseerd vanuit het droogteschadefonds.

Nadelen voor boeren

LTO Noord vreest ook voor hogere kosten en lagere opbrengsten voor boeren in het gebied waar Vitens drinkwater wil gaan winnen. Ze begrijpen het maatschappelijk belang van een nieuwe waterwinlocatie, maar doordat de derogatie is geschrapt kan dit voor grondwaterbeschermingsgebieden sneller worden afgebouwd komend jaar. Boeren mogen dan minder mest uitrijden op het land. Daarnaast loopt er nog een motie in de Tweede Kamer voor een mogelijk verbod van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterwinningsgebieden.

Vergunning

De provincie moet hiervoor nog een Waterwetvergunning voor de winning afgeven en heeft een ontwerpbesluit neergelegd. Daarop konden tot 2 januari zienswijzen worden ingediend. LTO Noord heeft daarop gereageerd met genoemde argumenten. LTO is ook bang dat de waarde van onroerend goed in de grondwaterbeschermingsgebieden onder druk komen te staan. Daarmee is er geen toekomst voor boeren, geeft LTO aan. Een vergunning zou alleen afgegeven mogen worden als Vitens met een goede compensatieregeling voor de boeren komt.

Vitens

Voor Vitens zijn deze ontwikkelingen rond waterwingebieden nieuw en is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn. Vitens geeft aan dat er nog consequenties kunnen zijn na de invoering van de omgevingswet. De provincie is verantwoordelijk voor het grondwaterbeschermingsbeleid, dat is een aparte procedure. Vitens heeft daarnaast de Milieu Effect Rapportage ingediend, en daar is ook nog geen reactie opgekomen. De huidige vergunningsaanvraag van de provincie gaat alleen over het winnen van het water. Daarna moet er dus nog vanalles geregeld worden.
Op z’n snelst kan de locatie pas in 2029 in gebruik worden genomen.