Nieuwe versie Water in Kaart

Vanwege de nauwe samenwerking met de waterschappen in deze programma’s zijn nu ook de waterschappen en hun gebiedsgrenzen opgenomen. Ook het nieuwe waterschap Vechtstromen, ontstaan uit de fusie tussen Velt en Vecht en Regge en Dinkel, is op de nieuwe kaart te vinden.

Belangstellenden kunnen via de interactieve pdf doorklikken naar projectsites. Daarnaast zijn alle kaarten (en een apart bijgevoegde legenda) afzonderlijk te downloaden. Er zijn acht deelkaarten, variërend van het Waddengebied en de Eems-Dollard tot het IJsselmeergebied en de Hollandse Kust. 
Op het gebied van waterveiligheid gaat het om de zogenoemde Grote projecten Ruimte voor de Rivier, Maaswerken (Zandmaas en Grensmaas) en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma, inclusief de zwakke schakels langs de kust. 
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Ook het nieuwste programma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2014-2019, is opgenomen. Verder zijn de projecten Steenbekledingen en Bestortingen in Zeeland, de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), het project Stroomlijn en de zandsuppleties op de kaart terug te vinden.
Naast deze waterveiligheidprojecten zijn locaties in kaart gebracht waar KRW-maatregelen worden uitgevoerd in het kader van het verbeterprogramma waterkwaliteit rijkswateren (voor 2015). Met een bijbehorend symbool wordt aangeduid of het gaat om een vistrap, herstel van het leefgebied dan wel schoner water. Alle oppervlaktewaterlichamen die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat worden met name genoemd. Bij alle projecten wordt met een kleurencode aangeduid in welke fase zij verkeren (peildatum oktober 2013). De projecten die voor 2013 zijn gereedgekomen zijn nu van de kaart verwijderd.