3D-visualisatie van de bioreactor set up (Stowa).

Biologische methanisering kan ervoor zorgen dat de groengas-productie op rwzi’s met standaard slibverwerking op basis van vergisting verdubbelt. De kosten van het toepassen van de techniek zijn nu nog te hoog, maar de verwachting is dat dit snel kan veranderen. Hierdoor komt een grootschalige toepassing van groen gas als duurzame vervanger van aardgas een stap dichterbij. Dat blijkt uit onderzoek van STOWA, GasTerra, Gasunie en enkele waterschappen.

Biologische methanisering is een nieuwe technologie die nu voor het eerst in Nederland is onderzocht. De technologie zet CO2 om in methaan met behulp van waterstof. Dat het kan is eerder aangetoond bij projecten in Duitsland. In Nederland zijn twee mogelijke opties onderzocht: superkritische vergassing van slib en biogas uit slibvergistingsinstallaties van rwzi’s.

Superkritisch vergassen

Drogen, vergisten en verbranden is tot dusver de meest gebruikelijke manier van slibverwerking. Organisch materiaal in slib is echter ook direct omzetbaar in brandbare gassen. Dit zogenoemde superkritisch vergassen staat nu nog in de kinderschoenen, maar het zou de wereld van slibverwerking radicaal kunnen veranderen. Dat gebeurt bij zeer hoge temperatuur en druk, resp. orde grootte 300 bar en 600 graden Celsius.

Pilotonderzoek Aa en Maas

Het pilot onderzoek met Superkritisch Vergassen bij waterschap Aa en Maas, genaamd ‘SuperSludge’ maakt gebruik van de nieuwe technologie. Die leidt in vergelijking met anaerobe vergisting tot een hogere omzetting van organische stof in slib naar een energierijk gasmengsel. Om het als groen gas te voeden in het gasnet is het wel nodig om eerst waterstof en CO2 (wat van nature al in syngas aanwezig is) om te zetten tot methaan.

Prijs waterstof

GasTerra en Gasunie zien de potentie van biologische methanisering om de hoeveelheid groen gas te verhogen. Daarom namen ze deel aan het onderzoek. Om grootschalige toepassing mogelijk te maken, is het volgens Cora Uijterlinde van STOWA, essentieel dat de prijs van waterstof naar beneden gaat. De productie van waterstof kost immers veel energie.

Naarmate er meer duurzame energiebronnen beschikbaar komen, zoals wind- en zonne-energie, is de verwachting dat de energieprijzen zullen fluctueren. “Wanneer de prijs van hernieuwbare energie laag is, kunnen waterschappen lokaal waterstof produceren om de productie van groen gas te verhogen. De zuurstof die bij de splitsing van waterstof vrijkomt, kunnen ze inzetten voor het beluchtingsproces.”