Nieuwe opleiding moet kennis over waterveiligheid opkrikken

Het waren oud-waterbouwkundigen die eerder in een brandbrief de Tweede Kamer al waarschuwden voor het gebrek aan kennis bij Rijkswaterstaat. Aanleiding was de onveilige situatie bij de Oosterscheldekering die was ontstaan als gevolg van gebrekkig onderhoud. Volgens de ingenieurs ging het in dit geval niet om een incident, maar om een structureel probleem. De gepensioneerde waterbouwers signaleerden dat er door de vergrijzing ook bij kennisinstituten zoals Deltares te weinig waterbouwkundige kennis beschikbaar was. De ingenieurs wezen in de brief niet alleen op het gevaar voor de veiligheid, maar ook voor de Nederlandse reputatie in het buitenland.

Opleiding noodzakelijk
Minister Schultz gaf in 2014 aan dat zij wil inzetten op meer samenwerking met hogescholen en universiteiten en meer aandacht wil besteden aan interne opleidingen. Wateropleidingen heeft nu in samenwerking met specialisten van waterschappen, Rijkswaterstaat, ingenieurs- en adviesbureaus, kennisinstellingen en aannemers de nieuwe opleiding Dijktechniek ontwikkeld. Onder de cursisten van deze eerste editie zitten overigens geen medewerkers van Rijkswaterstaat. Met name de waterschappen, aannemers en de ingenieursbureaus hebben zich aangemeld voor de nieuwe cursus.

De eerste lichting cursisten van de opleiding dijktechniek. Foto: Wateropleidingen.

Raad van Advies
Voor de opleiding is er door Wateropleidingen een Raad van Advies aangewezen die de kwaliteit en inhoud van de opleiding moet bewaken. De Raad van Advies bestaat uit voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen, Eric Jongmans van Waterschap Rivierenland, Arnoud van Vliet van Waterschap Hollandse Delta, Eric Janse van Deltares, Richard Jorissen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Henk Nieboer van Witteveen en Bos en NL Ingenieurs, Ron de Groot van De Klerk en e Vereniging voor Waterbouwers en Martin van der Meer van Fugro GeoServices.

Vier modules
De opleiding is bedoeld voor technische managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici met enkele jaren werkervaring. Dijktechniek bestaat uit twintig lesdagen en de deelnemers leren door middel van digitale zelfstudie, opdrachten, klassikale bijeenkomsten en excursies. De lessen zijn verdeeld in vier modules, namelijk dijkenbouw, dijkontwerp, dijkversterking en integratie en vakmanschap. De lessen worden verzorgd door gerenommeerde waterexperts van onder meer Rijkwaterstaat, de TU Delft, Deltares en de waterschappen.

Inhoud programma
In de Module Dijkenbouw (8 bijeenkomsten) staat de opbouw, de sterkte en belasting van een dijk centraal. Het gaat bijvoorbeeld om de classificatie van dijken en de bekleding langs kust en rivieren. Ook kunstwerken, constructieve schermen, regionale keringen, faalmechanismen en innovatieve dijktechnieken staan op het programma. Tijdens de Module Dijkontwerp 2.0 (5 bijeenkomsten) leren cursisten hoe ze de nieuwe normen kunnen toepassen en ook de techniek en realisatie van meervoudige functies en meekoppelkansen krijgen speciale aandacht. In de Module Dijkversterking in Uitvoering (4 bijeenkomsten) wordt onder meer aandacht besteed aan relevante wet- en regelgeving, technische kwaliteitsborging en contractvormen. In de Module Integratie & Vakmanschap (3 dagen) komen ‘best practices’ en kennisleemtes aan bod.

Waterveiligheid
De komende jaren staan de waterschappen en Rijkswaterstaat voor een grote opgave op het gebied van waterveiligheid en dijkversterkingen. De technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici hebben diepgaande kennis en expertise op het gebied van dijkenbouw, dijkontwerp en dijkversterking nodig. Deze opleiding moet bijdragen aan de waterveiligheid in Nederland.

Meer informatie: Opleiding Dijktechniek