“Nieuwe normen verleggen prioriteiten HWBP”

Wat is de belangrijkste boodschap die u het publiek in Den Haag heeft willen meegeven?
“Dat is dat ik een grote gemeenschappelijkheid binnen de alliantie van het HWBP ervaar. We moeten daar hard aan blijven werken, omdat we in de Stuurgroep HWBP het komende jaar een aantal belangrijke besluiten moeten nemen. Dit betreft onder andere de relatie van dijkversterkingsprojecten met rivierverruimingsprojecten, het omgaan met keringen die aan het eind van hun levensduur zijn, het verbinden van kennis en innovatie uit bijvoorbeeld de projectoverstijgende verkenningen aan de beoordelings- en ontwerpinstrumenten en het borgen van continuïteit en evenwichtigheid in de werkvoorraad. Ik kijk er naar uit om daar samen met de andere leden van de Stuurgroep HWBP richting aan te geven zodat we op weg naar 2050 stap voor stap gezamenlijk de versterkingsopgave realiseren.”

Gaan de nieuwe normen nog voor aanpassingen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma zorgen?
“De bestaande projecten voor het programma 2017-2023 zijn opnieuw geprioriteerd op basis van de nieuwe normen. Dit betekent dat de ranking van de bestaande projecten ten opzichte van vorige programma’s is veranderd. Projecten zijn hiermee gedaald, of gestegen in prioriteit. Daarnaast zijn er 13 trajecten toegevoegd aan het programma. Dat zijn trajecten waarvan we onder andere op basis van de resultaten uit “Veiligheid Nederland in Kaart” inschatten dat deze in het kader van de nieuwe normering met urgentie moeten worden versterkt. Een sterretje achter de 13 projecten geeft het voorbehoud aan dat deze urgentie nog wel moet worden bevestigd bij de volgende beoordelingsronde in de vorm van het veiligheidsoordeel van de beheerder en het Rijksoordeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Door het vastleggen van de 13 projecten is geborgd dat binnen het HWBP gewerkt wordt aan de meest urgente opgave conform de nieuwste inzichten in waterveiligheid.”

Wat betekent het toevoegen van deze dertien hoogurgente trajecten voor de minder urgente projecten?
“Het betekent dat niet gestart wordt met minder urgente projecten uit de bestaande werkvoorraad uit de vorige toetsronde. Naast deze aanpassingen op programmaniveau, is het verder zo dat binnen de projecten ook geanticipeerd wordt op de nieuwe normen. Zo kan het zijn dat de scope van een bestaand project herzien dient te worden met het oog op nieuwe normen en/ of nieuwe ontwerpuitgangspunten.”

Hoe is de stand van zaken in het uitvoeringsprogramma op dit moment?
“We zijn druk bezig om in overleg met onze bestuurlijke partners tot een wetswijziging van de Waterwet te komen, zodat die snel aan het parlement kan worden aangeboden. Tevens is er een nieuwe versie van het zogenaamde Ontwerp Instrumentarium (OI) beschikbaar gesteld om de keringbeheerders bij het ontwerpen van versterkingsmaatregelen al zoveel mogelijk te kunnen laten anticiperen op de nieuwe normen. En ook het Wettelijke Beoordelings Instrumentarium (voorheen toetsinstrumentarium) is verder ontwikkeld. Samen met STOWA zijn we een gezamenlijk opleidingsprogramma gestart zodat iedereen tijdig is geëquipeerd om de nieuwe waterveiligheidsnormering in de praktijk toe te kunnen passen. En we hebben een basispresentatie opgesteld die bestuurders zelf ook kunnen gebruiken om het nieuwe waterveiligheidsbeleid in hun eigen gebieden toe te lichten.”

De consultatieperiode zal duren van 10 december tot 15 maart 2016. Was de startbijeenkomst goed bezocht?
“Er waren ongeveer 90 mensen, voornamelijk keringbeheerders, dus mensen van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Verder waren er uiteraard mensen van de programmadirectie HWBP en van mijn eigen directoraat-generaal Ruimte en Water (DGRW) present.”

Tijdens de consultatiebijeenkomst werd in groepjes gediscussieerd over tien stellingen. Wat riep de meeste discussie op?
“De stellingen gingen onder andere over meekoppelkansen, het bepalen van prioriteiten en het identificeren van de partij die het meest geschikt is om de rol van gebiedsregisseur op zich te nemen. De programmadirectie HWBP zal de oogst van alle discussies verzamelen en een plek geven in de vervolgwerkzaamheden, zowel binnen de Stuurgroep HWBP als daarbuiten.