Nieuwe normen naar Tweede Kamer

Als het voorstel wordt aangenomen, mag de kans dat iemand overlijdt door een overstroming niet groter zijn dan 1:100.000 per jaar. De norm van 1 op 100.000 gaat voor alle Nederlanders gelden als  ‘basisbeschermingsniveau’. Op veel locaties zal er echter extra bescherming komen als een overstroming leidt tot grote maatschappelijke verstoring, bijvoorbeeld door veel slachtoffers en grote economische schade.

Beoordeling dijken
Als gevolg van de nieuwe normen moeten er nieuwe criteria voor de beoordeling van de dijken komen. Voor primaire waterkeringen bestaan deze uit een signaleringswaarde, waarbij het signaal wordt gegeven dat voorbereidingen moeten worden getroffen om de dijk te gaan versterken. Daarnaast wordt er voor elke primaire dijk een ondergrens vastgesteld. Daar mag de dijk niet onder komen omdat dan niet meer aan de afspraken wordt voldaan.

In de oranje gebieden moet de basisbescherming verbeteren. Bron: Deltanieuws.

Resultaat
In 2050 moet Nederland met deze nieuwe aanpak beter beschermd zijn tegen overstromingen. De basisbescherming zal dan overal bereikt zijn, ook in de oranje gebieden. Afhankelijk van het verloop van de parlementaire behandeling kan deze wetswijziging op 1 januari 2017 in werking treden. De waterschappen en Rijkswaterstaat gaan dan beginnen met de beoordeling van de veiligheid van de primaire keringen aan de hand van de nieuwe normen. Daar hebben zij zes jaar de tijd voor. In 2023 moet duidelijk zijn in hoeverre de primaire waterkeringen aan de nieuwe normen voldoen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van deze volgende beoordelingsronde. De nieuwe waterveiligheidsnormeringen zijn onderdeel van het nieuwe waterveiligheidsbeleid, voortkomend uit de Deltabeslissing Waterveiligheid.

Hotspots
Op specifieke plaatsen in Nederland is het groepsrisico groter dan elders. De trajecten waar de kans op zeer veel slachtoffers in één keer groot is, worden ‘hotspots’ genoemd. Deze zes trajecten krijgen een hoger beschermingsniveau. Daarmee is het beleidsdoel om grote groepen dodelijke slachtoffers te voorkomen, verdisconteerd in de norm voor de kering.

Hotspots waar een hoger beschermingsniveau gaat gelden. Bron: Deltanieuws.

Dijkring 14-1   Zuid-Holland – Nieuwe Waterweg-Oost,
Dijkring 16-1  Allblasserwaard en de Vijfheerenlanden – Merwede
Dijkring 16-2  Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden – Merwede/Noord/Lek
Dijkring 19-1  Rozenburg
Dijkring 20-3  Voorne-Putten
Dijkring 22-2  Eiland van Dordrecht