sloot_waterbeheer_waterkwaliteit_pilot

Waterbeheer stopt niet bij de grenzen van een perceel. Twee landelijke pilots moeten onderzoeken wat agrariërs in hun gebied nodig hebben om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water. Ook moeten boeren makkelijker toegang hebben tot ondersteuning op dit gebied.

Om tuinders en boeren een positieve bijdrage te kunnen laten leveren aan de waterkwaliteit en waterkwantiteit, zullen ook andere partijen die in een gebied actief zijn, hun rol moeten pakken. Daarnaast moet ondersteuning rondom waterbeheer toegankelijk zijn en afgestemd op de boerenpraktijk, anders weerhoudt dit agrariërs om hiermee aan de slag te gaan.

Bovendien moet Nederland in 2027 voldoen aan de eisen van Europese Kaderrichtlijn Water. De fosfaat- en stikstof uitspoeling in de landbouw blijft een grote bron voor het verlagen van de waterkwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater. Eerder liet de minister, samen met minister Schouten van LNV, al weten dat het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn onvoldoende is om de KRW-doelen te halen. Dat moet onder andere ook via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Deze twee landelijke pilots zijn geïnitieerd binnen het DAW.

Pilot waterbeheer Gebiedsgerichte Aanpak

LTO Nederland en Natuurlijk Limburg willen met de pilot Gebiedsgerichte Aanpak binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) kansrijke maatregelen identificeren die boeren en tuinders in hun eigen gebied kunnen nemen voor optimaal water- en bodembeheer.
De pilot wordt uitgevoerd in de Achterhoek, Flevoland, Limburg en Twente. De regionale LTO’s ontdekken daar, samen met agrarische collectieven en Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Limburg, Waterschap Zuiderzeeland, wat noodzakelijk is voor goed waterbeheer in het gebied, wie hierbij welke rol kan en wil nemen en hoe de plannen gefinancierd kunnen worden zonder flexibiliteit in de uitvoering te verliezen. Het eindresultaat is een beproefde werkwijze voor een optimale samenwerking rondom lokaal waterbeheer en welke ondersteuning vanuit de overheid hierbij nodig is.

Pilot Landbouwloket Limburg, Rivierenland, Zeeland

De andere pilot, GLB-pilot Landbouwloket DAW, richt zich op de gebieden Limburg, Rivierenland en Zeeland. In deze gebieden verkennen regionale LTO’s, Waterschap Rivierenland, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Limburg en agrarische collectieven hoe via een regionaal landbouwloket, agrariërs financieel en in de uitvoering ondersteund kunnen worden bij het treffen van maatregelen rondom waterbeheer. Daarnaast wordt onderzocht wie welke rol het beste past, als je kijkt naar de inrichting en de uitvoering van het regionale landbouwloket. Tenslotte wordt gekeken hoe de regionale aanpak op een zodanige manier ontwikkeld kan worden dat landelijke uitrol gefaciliteerd wordt. Het eindproduct is een handboek met verschillende keuzemogelijkheden om te komen tot regionaal maatwerk bij de inrichting en uitvoering van een landbouwloket.

Zie voor meer informatie over beide pilots de website van DAW.