Nieuwe kleilaag voor zijtak Twentekanaal

Het
gebied langs het Twentekanaal is van oorsprong een nat gebied. Het afgelopen
decennium zijn er meerdere projecten in en rond de zijtak van het Twentekanaal
uitgevoerd die invloed hebben op de waterhuishouding. Omwonenden van de zijtak
ervaren sinds 2010 ten noorden van de A1 meer vernatting in het gebied dan
normaal. Vooral boeren hebben daar last van
Onafhankelijk
onderzoek toonde aan dat de baggerwerkzaamheden in dat jaar, ten behoeve van
onderhoud, een groot aandeel hebben gehad in de toename van de wateroverlast
door kwel.

Kwelwater
De bodem raakte bij het baggeren lek
waardoor water uit het kanaal niet naar de naastliggende gronden kan
doorstromen.
Vooral boeren in de omgeving hebben sindsdien last van
kwelwater. Omdat natuurlijk herstel uitbleef is besloten maatregelen te
treffen.

Nieuwe kleilaag
Om de kwel zo goed mogelijk af te voeren, maait en baggert
Rijkswaterstaat regelmatig de kwelsloten aan weerszijden van het kanaal. Maar
om het grondwaterpeil ook echt te verlagen tot het afgesproken niveau van 2001,
wordt na de zomer een nieuwe laag klei aan. De klei wordt aangevoerd, vloeibaar gemaakt en met behulp van een sproeibalk vlak boven de
bodem aangebracht. Deze nieuwe kleilaag moet voor herstel zorgen.

Hergebruik 
De kwelreducerende kleilaag komt in de zijtak van het
Twentekanaal naar Almelo, het gebied tussen de A1 en de A35. Als het kanaal
wordt verruimd, wordt de klei uit deze laag hergebruikt. Op twee andere
plaatsten in het Twentekanaal is deze techniek al succesvol toegepast: tussen
Eefde en Lochem en bij Almelo-De Haandrik.

Monitoring
Binnen een maand na het aanbrengen van de nieuwe kleilaag moeten
meetgegevens van de grondwaterpeilbuizen aantonen hoe groot het effect is. Als uit
deze monitoring blijkt dat het afgesproken grondwaterniveau niet is behaald,
worden aanvullende maatregelen genomen.

   
Bekijk hier een animatie die de oorzaak en oplossing van de kweloverlast bij de zijtak van het Twentekanaal laat zien.