Nieuwe bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

De klimaateffectatlas van Stichting Climate Adaptation Services geeft een indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. De atlas bevat bodemdalingskaarten die zijn gemaakt door Deltares, TNO-GDN en Wageningen Environmental Research. Door bodemdaling verandert de gevoeligheid van een gebied voor klimaatveranderingen. Het is daarom belangrijk dat gemeenten bodemdaling meenemen in hun klimaatstresstest.

Nederland zakt al duizend jaar door menselijke activiteiten en zal de komende decennia blijven zakken als er geen maatregelen worden genomen. Door bodemdaling ontstaat schade aan (spoor)wegen, dijken, leidingen, de openbare ruimte en gebouwen. Ook de schade door wateroverlast en het overstromingsrisico nemen toe. De kosten die gepaard gaan met deze schade zijn nu al hoog en zullen volgens Deltares toenemen in de toekomst.

Voorspelde bodemdaling door gaswinning en lage grondwaterstanden (zonder beperkende maatregelen). De zwarte cirkel geeft de aanvullende daling in 2050 (in cm) weer door klimaatverandering volgens het WH-scenario (illustratie: Deltares).

Nederland in 2050
De nieuwe kaarten laten zien hoeveel daling er in een gebied tot 2050 optreedt als er geen beperkende maatregelen worden getroffen. Gilles Erkens, bodemdalingsexpert bij Deltares: “Door voorspelde klimaatveranderingen zakken in Nederland grondwaterstanden dieper uit en neemt de oxidatiesnelheid van veen toe. Het effect hiervan is extra bodemdaling bovenop de bodemdaling door waterbeheer en gaswinning. Het is belangrijk dat deze informatie toegevoegd is aan de klimaateffectatlas, zodat alle relevante informatie bij elkaar staat voor gebruikers.” De data zijn voor iedereen toegankelijk en vormen een logisch startpunt voor het uitvoeren van een klimaatstresstest.

Oorzaken van bodemdaling één kaart
Gaswinning (maar ook de winning van andere delfstoffen), lage grondwaterstanden en het ophogen van het gebied door het aanbrengen van zand, zijn de belangrijkste oorzaken dat Nederland nog altijd zakt. Deze oorzaken van bodemdaling worden in één kaart gepresenteerd. De kaart geeft aan waar slappe grond in Nederland aanwezig is en welk gebied gevoelig is voor bodemdaling.

Kijk op www.klimaateffectatlas.nl voor meer informatie.