Nieuwe aanpak van Overstromingsrisico’s

Vanuit het Deltaprogramma is een nieuwe aanpak van overstromingsrisico’s voorgesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn dat veel explicieter met de maatschappelijke risico’s van overstromingen wordt omgegaan, en dat het zogenaamde “aanvaardbaar risico” (of in het engels “acceptable risk”) sterk wordt verminderd. Dit betekent dat de waterkeringen in veel gebieden versterkt moeten worden, met name langs de rivieren. Ook willen we meer rekening gaan houden met overstromingen in Duitsland en België, waardoor er minder water ons land binnenkomt via de rivieren. Wat gaat dat nu per saldo voor onze rivierdijken betekenen?  In de voordracht zal aandacht besteed worden aan de praktische implicaties van de nieuwe aanpak en zal ingegaan worden op de vraag of we het allemaal niet veel te ingewikkeld maken (want de oude benadering met de Maatgevende HoogWater standen leek toch zo veel eenvoudiger). 

Deze lezing wordt gegeven door:

prof.dr.ir. Matthijs Kok

Voor meer informatie over het congres en voor aanmelden : www.waterforum.net/congres