‘Nieuw’ ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

De kabinetsonderhandelingen hebben geleid tot een ‘nieuw’ ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat in de plaats komt van het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Minister van het nieuwe departement wordt VVD-europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen en D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven wordt staatssecretaris. De portefeuille Water komt terecht bij Van Nieuwenhuizen.

Voor het eerst sinds in 1971 door het kabinet Biesheuvel het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd opgericht, is het beleidsterrein Milieu niet meer terug te vinden in de naam van een ministerie. Onder minister Ed Nijpels werd het ministerie van Volkshuisvesting in 1982 omgedoopt tot het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en in 2010 werd Milieu ondergebracht bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat vanaf toen het ministerie van Infrastructuur en Milieu heette. Nu is de naam ‘Waterstaat’ dus weer terug van weggeweest.

Meerdere departementen houden zich met Water bezig
Doordat kabinet Rutte III het huidige ministerie van Economische Zaken ombouwt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – waarbij Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid worden ondergebracht in een apart ministerie onder leiding van vice-premier Carola Schouten (CU) – wordt het beleidsterrein Klimaat, dat voorheen onder IenM viel, in feite opgeknipt in klimaatmitigatie (met name duurzame energie) en klimaatadaptatie. Het laatste onderdeel komt voor ons land vooral neer op (min of meer) de uitvoering van het Deltaprogramma, en die blijft bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, VVD’er Eric Wiebes, en staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) de portefeuilles gaan verdelen en of daar ook waterelementen in komen te zitten.

Het beleidsterrein Internationale waterhulp blijft waar het was, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag van D66, het werk overneemt van haar voorgangster Lilianne Ploumen.

Waterkwaliteit en waterveiligheid
Het is vooralsnog onduidelijk welk departement leidend wordt op het gebied van waterkwaliteit. In het nieuwe kabinet zal het ‘omgevingsbeleid’ belangrijk gaan worden. Zoals inmiddels bekend is geworden, gaat de uitvoering van de Omgevingswet naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. In zo’n samenhang is waterkwaliteit een enorm belangrijk thema en het zou dus kunnen dat dit onder dat ministerie komt te vallen.

Waterveiligheid blijft de verantwoordelijkheid van nu IenM en straks IenW. Daarmee blijft de belangrijkste waterportefeuille in ieder geval bij dit ministerie. Dit beleidsterrein zal worden beheerd door minister Cora van Nieuwenhuizen. Mocht de waterportefeuille niet alleen waterveiligheid, maar ook waterkwaliteit en klimaatadaptatie bevatten, dan zal zij de handen er meer dan vol aan hebben.

Dit artikel heeft een update gekregen op 24 oktober om 09.30 uur.