Nieuw IPCC-rapport biedt voor Nederland geen verrassingen

In het nieuwe rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties wordt ervoor gewaarschuwd dat als er geen extra maatregelen worden genomen, de schade door overstromingen aan de Europese kust mogelijk met 11 miljard euro per jaar stijgt. Bovendien stijgt dan ook het aantal mensen dat wordt getroffen. Daarmee zijn overstromingen als eerste van de drie belangrijkste risico’s van klimaatverandering voor Europa geïdentificeerd.


Gevolgen beperken
“Schade aan de kusten geldt in principe voor heel Europa en ook voor Nederland als we niets zouden doen”, vertelt Bouwer. “We wisten eerder al vrij goed wat de risico’s zijn, maar in dit nieuwe rapport zijn er economische getallen bij gekomen: berekeningen van wat de kosten zijn wanneer wij niets zouden doen, maar ook kosten die gepaard gaan met investeringen wanneer actie wordt ondernomen. Het bedrag van 11 miljard stijging per jaar is natuurlijk wel fors, maar met een investering van zo’n 3,5 miljard euro per jaar in dijkversterking en bewoning van kwetsbare kustgebieden zo veel mogelijk te beperken, kan heel veel worden gedaan om de gevolgen van klimaatverandering en stijging van de zeespiegel te ondervangen.”
Adaptatie
Het probleem is echter dat niet alle gebieden in Europa zich lenen voor extra dijken of dijkversterking. Bovendien hebben sommige landen in Europa deze aanpassingsmaatregelen niet als prioriteit gesteld, zo blijkt uit het rapport van het IPCC. Bouwer: ”Maar een heel duidelijk verschil met de vorige rapportage van het IPCC uit 2007 is dat er nu in de praktijk veel meer aandacht bestaat voor adaptiestrategieën, planning en maatregelen. Dat geldt niet alleen voor de nationale overheden, maar ook veel organisaties, steden en bedrijfsleven zijn zich daarmee bezig gaan houden. Dat heeft ook te maken met het beleid voor adaptiestrategie dat de Europese Commissie heeft opgesteld en de kansen die klimaatverandering ook met zich meebrengt. In het rapport worden daar tal van voorstellen voor gedaan.”
Vertrouwen
De onderzoeker van Deltares verwacht niet dat met het verschijnen van het nieuwe IPCC-rapport de deltabeslissingen die nu in voorbereiding zijn voor Nederland aangepast moeten worden:”De kennis en informatie waarop deze maatregelen zijn gebaseerd, komen in grote lijnen overeen met de bevindingen in het rapport. Alle wetenschappelijke studies die eraan ten grondslag liggen, zijn over het algemeen hier wel bekend, ook omdat Nederland er al langer mee bezig is. Anders is het in landen als Engeland waar al jaren sprake is van grote wateroverlast en rivieren die buiten hun oevers treden met alle schade van dien. Zie ook Oost-Europa en het oosten van Duitsland waar hoogwater steeds vaker problemen veroorzaakt. Als daar niet tijdig extra wordt geïnvesteerd in bescherming, zullen daar op langere termijn mogelijk nog meer problemen kunnen ontstaan door klimaatverandering. Als je nog verder kijkt naar bijvoorbeeld Indonesië en de Filippijnen dan zijn de zorgen over zeespiegelstijging, het gevolg van stormen en hoge rivierafvoeren vele malen groter. Ook in landen waar de middelen beperkt zijn om zich goed te kunnen wapenen tegen overstromingsrampen, schenkt het rapport van het IPCC aandacht, zoals het inzetten van waarschuwingssystemen zodat de bevolking zich in ieder geval op tijd in veiligheid kan brengen. Wat Nederland betreft zullen wij onze zaken echter wel op orde moeten brengen en hebben we nog wel een opgave, waar door meerdere mensen op wordt gewezen, maar wij weten wel heel goed wat we moeten doen en we zijn al bezig. Dus ik heb er vertrouwen in dat dat wel goed komt”, aldus Bouwer.