Nieuw grondwatermodel AZURE levert gedetailleerde hydrologische informatie

AZURE past in een trend naar regionale samenwerking in de uitwisseling van hydrologische informatie. Noordelijke provincies werken al met MIPWA, gevolgd door IBRAHYM (Limburg en de Peel), AMIGO (Oost Gelderland), MORIA (Rivierenland) en HYDROMEDAH (Stichtse Rijnlanden).  Tegelijk zijn er volgens Alex Hekman ook gebieden waar nog geen regionaal grondwatermodel in gebruik is.  

Schematisch overzicht van de ondergrond bij Arnhem

Nauwkeuriger berekenen
De toepassingsmogelijkheden van “regionale consensusmodellen” zijn groot. Hekman: “Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR), studies naar drinkwaterwinningen, klimaatstudies en effectberekeningen van maatregelen uit het Deltaprogramma, kunnen nauwkeuriger en sneller worden gemaakt.” 
Het instrumentarium moet een einde maken aan het gebruik van verschillende (regionale) grondwatermodellen naast elkaar, zo is de verwachting. “Het model is ook heel goed bruikbaar voor grondwatervraagstukken in gemeenten. Zij mogen gratis van het model gebruik maken, zolang ze modelverbeteringen aan ons terugleveren. Zo kunnen we AZURE in de loop van de tijd verbeteren.”
Consortium
AZURE 1.0 is ontwikkeld voor het gebied Veluwe tot aan de Utrechtse heuvelrug, Flevoland en het IJsselmeer. Aan het  model is drie jaar gewerkt binnen een consortium met Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf Vitens, de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht, de waterschappen Vallei & Veluwe en Zuiderzeeland, Waternet, de kennisinstellingen Deltares en Alterra, en de adviesbureaus Grontmij, Royal HaskoningDHV, Tauw en Acacia Water.  Hekman is trots op het de geslaagde samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.
“De ontwikkeling is wat uitgelopen, maar een voordeel is dat alle partijen het eens zijn over het resultaat dat er nu ligt. Er is consensus.”
Lokale en landelijke gegevens
Behalve eenduidige data en een grotere detaillering maakt het grondwatermodel een einde aan het probleem dat modellen van deelgebieden onvoldoende op elkaar aansluiten. Input vormde een combinatie van lokale informatiebronnen  en landelijke databases, zoals REGIS (Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem), en het NHI (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium). Voor het selecteren van de juiste data is een functionaliteit ingezet die uit bestaande databases de meest relevante gegevens selecteert. 
Coördinatie verbeteringen
Een extra functionaliteit is het gecoördineerde databeheer: een wijziging die in het regionale model wordt doorgevoerd, wordt ook in landelijke modellen (zoals NHI of REGIS) verwerkt. “Deze landelijke modellen verbeteren dus ook.” Daarbij is altijd na te gaan welke verbeteren door wie zijn doorgevoerd.  Hekman: “Wat ons betreft komt er een AZURE 10.0.” Het consortium nodigt alle overheden uit het modelgebied  uit om met de model aan de slag te gaan. “Het is de bedoeling dat AZURE een zo groot mogelijke gebruikersgroep krijgt, met het doel het model verder te verbeteren. Het wordt daarom gratis ter beschikking gesteld aan overheden in het modelgebied.” Iedereen die wil kennismaken met de werking is uitgenodigd om deel te nemen aan gratis bijeenkomsten. 
Technische details
AZURE 1.0 is ontwikkeld voor gebruik in iMOD, de gebruikersschil voor grondwatermodellen. Het model is gebaseerd op NHI 2.1 uit 2011, aangevuld met (watersysteem)informatie van waterbeheerders. AZURE bevat een koppeling met Modflow en MetaSWAP. Het model bevat  negen lagen, gebaseerd op REGIS II.1. Het bevat de meest recente gegevens van de ondergrond (zoals Geotop), evenals de laatste inzichten over de werking van kleischeuren in Flevoland en recente geologische kennis van TNO over stuwwallen. Er zijn zowel stationaire als niet-stationaire berekeningen mogelijk. Stationaire ijking geschiedt met de vernieuwde Representer techniek, de niet-stationaire ijking met PEST. 

Berekende waarden van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)

Informatiebijeenkomst
Het consortium houdt een gratis informatiebijeenkomst over AZURE 1.0 op donderdag 6 maart a.s. bij Rijkswaterstaat in Lelystad voor betrokken overheden, gebruikers en modelleurs. Gevolgd door eveneens kosteloze trainingsdagen op 12 en 18 maart specifiek voor modelleurs bij Deltares in Utrecht. Opgave en informatie via alex.hekman@grontmij.nl