NEN publiceert nieuwe norm voor de analyse van macrofyten in lijnvormige wateren, meren en plassen

NEN heeft in mei 2022 NEN 9405:2022 ‘Water – Hydrologische methoden – Analyse van macrofyten in lijnvormige wateren, meren en plassen’ gepubliceerd.

NEN 9405:2022 is van toepassing op het maken van opnamen van oever, emerse, submerse en drijvende macrofyten in lijnvormige wateren en in meren en plassen van zoete en brakke wateren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water.

Hydrobiologische laboratoria hebben in 2012 aangegeven dat voor de laboratoriumaccreditatie onder NEN-EN-ISO 17025 een verdere ontwikkeling van de hydrobiologische normen gewenst was. Dit project is dat jaar dan ook van start gegaan. NEN 9405:2022 vervangt de methoden voor lijnvormige wateren en voor meren en plassen zoals beschreven in het Handboek Hydrobiologie. Daarnaast bevat deze norm waar nodig verwijzingen naar achtergrondinformatie zoals die in het handboek beschreven is.

In deze norm is het maken van macrofytenopnamen beschreven. De selectie van de opnamepunten en het interpreteren van de verzamelde data valt buiten de scope van het normdocument. Naast dit NEN ontwerp bestaan er ook een aantal Europese normen voor de analyse van macrofyten waar naar verwezen wordt in het normontwerp. NEN 9405:2022 is geschreven ter aanvulling op deze bestaande Europese normen.

De norm is ontwikkeld binnen de normsubcommissie ‘Ecologie’ Vertegenwoordigers in deze commissie zijn onder andere adviesbureaus, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheid, waterschappen en certificatiebeheer.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Marleen Schoemaker, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Belanghebbende partijen kunnen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. De normsubcommissie ‘Ecologie’ ontwikkelt normen voor (hydro)biologische methoden. Deze normen worden ontwikkeld in onderliggende werkgroepen die zich richten op specifieke thema’s. Ook verzorgt deze normcommissie de Nederlandse inbreng in het wereldwijde en Europese normaliseren van biologische parameters. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl