Nederlands-Colombiaans expertteam adviseert zandige Building with Nature-oplossing voor kusterosieprobleem

Door de sterk progressieve erosie is het noodzakelijk nu ook kwetsbare plekken van de weg meer landinwaarts terug te leggen. Door dan op die plekken tegelijkertijd de weg als viaduct te bouwen wordt ook de voorheen natuurlijke verbinding tussen de Cienaga (wetlandarea) en de zee hersteld met positieve effecten voor de flora en fauna in het gebied.  Door een combinatie van deze maatregelen (zand om een buffer te vormen tussen zee en weg, herstellen zeegaten door optimalisering design van de weg) ontstaan minder risico’s  voor de weg en meer flexibiliteit om de kustlijn te  beheren. 

Nader onderzoek
Welke wijze van zandsuppletie nodig is, staat nog open voor nader onderzoek. Voor specifieke locaties zal ook een combinatie van zand en harde structuren (strekdammen loodrecht op de kustlijn) effectief kunnen zijn. Zandwinning is mogelijk uit de zandbank bij de monding van de Río Magdalena, waar een groot deel van het geërodeerde zand nu wordt afgezet. Daarnaast biedt het materiaal afkomstig uit onderhoudsbaggerwerk in de Río Magdalena een mogelijke bron voor zandsuppletie.
Minder haalbaar
Een alternatief om de weg te verplaatsen achter de lijn waar terugtrekkende kust in een evenwichtssituatie komt, lijkt minder haalbaar. De kosten van de nieuwe weg die midden in het natuurpark moet worden aangelegd zullen aanmerkelijk hoger zijn (constructie en fundering weg, milieueffecten) dan verbreding van de weg en zandsuppleties op de huidige locatie. 
Aanvullend onderzoek
Om de definitieve keuze te kunnen maken is nog aanvullende onderzoek nodig. Bijvoorbeeld welke vormen van zandsuppleties het meest effectief al zijn (deelsuppleties of grote suppletie á la Zandmotor), waar het zand kan worden gewonnen, consequenties van deze oplossing voor het  milieu en het toekomstige design van de weg.

Integrale oplossing
Hoewel de focus van de dialoog was gericht op de kustweg en de acute erosieproblematiek werd gaandeweg de dagen al snel duidelijk dat voor een echt effectieve oplossing naar een integrale oplossing voor het gebied moet worden gezocht. Daarbij zullen met name maatregelen getroffen moeten worden om de zoetwatertoevoer naar het wetlands gebied hersteld moeten worden door een aftakking van de río Magdalena te realiseren. Hetgeen dan  tevens een bijdrage kan leveren aan de navigatie problematiek bij de mond van de Magdalena (stroomsterkte is nu vaak erg hoog). De sociaal-economische aspecten voor de bewoners in dat gebied verdienen in dat geval wel expliciet aandacht.

Grote belangstelling 
Van Colombiaanse zijde waren vele stakeholders / experts aanwezig: Nationale Park, Ministerie van Transport, Ministerie van Milieu, Invias, ANLA, ANI, Geologische dienst, Departementen van Magdalena en Atlántico, Uni Norte, Cisco engineers (verantwoordelijk voor noodmaatregel), Invemar, Capitanía de Puerto Santa Marta, DNP. 
De dialoog en met name de uitkomsten ervan mochten rekenen op grote belangstelling van pers en publieke opinie. Op de laatste dag was de pers massaal  aanwezig en werd er aandachtig genoteerd wat de ministers van Milieu én Transport hierover te melden hadden. Naast beide ministers waren ook de gouverneurs van het departement Atlántico en Magdalena aanwezig alsmede de Nederlandse ambassadeur Robert van Emden. Het Nederlandse multidisciplinaire expertteam bestaat uit Arcadis, Deltares, HKV,  Imares, MTI-Holland/IHC Merwede Group, Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos
Commissie
Aan Colombiaanse zijde zal nu een kleine commissie worden gevormd die minimaal twee-maandelijks bij elkaar komt om de vervolgstappen te initiëren en voortgang ten aanzien van lange termijn oplossing te monitoren. Nederland zal waar nodig en mogelijk deze Colombiaanse commissie ondersteunen met technische / procesmatige assistentie. Deze expertdialoog tussen Nederland en Colombia wordt mogelijk vanuit het Programma Partners voor Water en werd gezamenlijk georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Colombiaanse Ministerie van Milieu.