Natte voeten met Dijksma

Zinnen als ‘Kuddes grote grazers lopen vrij rond in omvangrijke aaneengesloten gebieden’, en ‘De rivieren vinden zo vrij mogelijk hun weg naar de zee’, ‘Ook rivierbossen komen weer rijkelijk voor, met alle stadia van natuurlijke successie die daaraan voorafgaan’, konden we lezen. En dan ook nog: ‘In het toekomstbeeld is het IJsselmeergebied een voor Europa uniek ondiep zoetwatermeer, met nationaal en internationaal grote waarde voor vogels’.
Maar welke waarde heeft dit wilde waterland voor gewone mensen en wat gaat dit allemaal wel niet kosten? Helaas, een financieel paragraaf ontbreekt. Maar daar heeft het kabinet wat op gevonden. De staatssecretaris zegt “als het kabinet zoekt naar ideeën voor werkgelegenheidsprojecten, dan heb ik er een paar klaarliggen”. En welke werkgelegenheidsprojecten zijn dan al zo bedacht?

Klap in het gezicht
‘Het IJsselmeer wordt ondiep gemaakt’, kondigt de staatssecretaris aan. Dat betekent minder zoet water opvangcapaciteit. Dit terwijl we in Nederland juist zoet water moeten opslaan om in de droge periodes voldoende water beschikbaar te hebben voor mens en dier. Of kunt u wel een paar maanden zonder? Het betekent ook minder ruimte voor de sportvisserij en een totaal afscheid van de beroepsvisserij en beroepsvaart op het IJsselmeer. Maar dat is nog niet alles. De rivieren moeten namelijk volgens de regering nog meer ruimte krijgen. Het CDA vindt dit een keiharde klap in het gezicht van de mensen in bijvoorbeeld het Gelderse Rivierengebied. Het huidige Deltaplan wordt nu met deze mensen besproken en het kabinet doet er intussen al een schepje bovenop.
Ook de mensen op de eilanden moeten zich schrap zetten. De duinen op de Waddeneilanden wil de staatssecretaris doorprikken. Het water moet volgens de haar volledig vrij spel krijgen. Hoe komt de staatssecretaris erbij? Het kenmerk van een eiland is dat deze niet onder water loopt zodat de mensen droge voeten houden. Vergeten wordt ook nog eens dat de huidige natuur voor en achter de duinen door vele recreanten wordt gewaardeerd en er ook agrarisch natuurbeheer plaats vindt.

Onnatuurlijke verzilting
Het hobbydocument van het kabinet gaat eigenlijk het verst in Zeeland. Gesproken wordt over het herstellen van de verstoring door de Deltawerken. Een onnatuurlijke verzilting wordt dan de norm in Zeeland. Nog meer vruchtbare landbouwgrond, die we nodig hebben voor voedsel en economische activiteiten, wordt hiermee aan het gebruik onttrokken. Het kabinet zegt getij en zout hoort bij Zeeland, maar vergeten wordt dat bij Zeeland ook een belangrijk deel van de afvoer van de grote rivieren hoort.  Het onderwater zetten van vruchtbare landbouwgrond in de Hedwigepolder is daarbij vergeleken kinderspel.
Samengevat concludeer ik dat de staatssecretaris totaal geen benul heeft van de kracht en de macht van het water. 

Jaco Geurts, Tweede Kamerlid CDA