NAM mag doorgaan met oliewinning Schoonebeek

Deze maand stuurt minister Kamp een eindrapport van de evaluatie van de waterinjecties naar de adviescommissie voor de MER. Hierin worden diverse alternatieven besproken. Eind december neemt de minister hierover een besluit.

Kort geding
Het kort geding was aangespannen  door de provincie Overijssel, de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal en de Stichting Stop Afvalwater Twente, in een poging de afvalwaterinjectie tijdelijk te stoppen. De oliewinning in Schoonebeek werd in september hervat nadat deze anderhalf jaar had stilgelegen doordat er een lekkage was geconstateerd in een ondergrondse transportbuis. De NAM gebruikt deze om zout productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning te transporteren naar lege aardgasvelden in Twente. De NAM repareerde de pijp door deze over een lengte van 45 kilometer te voorzien van een kunststof binnenleiding. Deze kan niet, zoals met de oude stalen leiding is gebeurd, worden aangetast door een bacterie.

Waterinjectie
De vergunning voor het injecteren van het productiewater in Twente maakt geen deel uit van de uitspraak van de rechtbank. Deze procedure strekt zich alleen uit over de toestemming die is verleend voor het gebruik van de leiding.

De partijen die het kort geding aanspanden meenden dat minister Kamp in een debat in de Tweede Kamer had beloofd dat de injecties niet zouden worden hervat voordat het onderzoek naar alternatieven voor de injectie is verschenen. De rechter oordeelde echter dat er geen sprake is van een “concrete, ondubbelzinnige toezegging”.

Zorgvuldig onderzoek
In een Kamerdebat op 15 september zette Kamp helder uiteen wat zijn afwegingen zijn en hoe hij een zorgvuldig onderzoek naar alternatieven voor de waterinjecties waarborgt. De NAM schakelde voor het onderzoek naar de huidige waterinjecties en mogelijk milieuvriendelijkere alternatieven Royal HaskoningDHV in. Een bestuurlijke begeleidingscommissie begeleidde dit. In het tussenrapport werden de huidige situatie en drie alternatieven met elkaar vergeleken en beoordeeld. Bij Deltares vroeg Kamp vervolgens om een ‘second opinion’. De bevindingen van Royal HaskoningDHVen Deltares stuurde KAMP aan de commissie-MER. Ook sprak Kamp met het burgerinitiatief Stap Afvalwater Twente dat het tussenrapport aan de TU Delft heeft voorgelegd. Een vijfde alternatief is daarop aan het tussenrapport toegevoegd.

Kamp gaf in het Kamerdebat aan de kansrijke alternatieven hieruit te laten doorrekenen voor het eindrapport. Eind dit jaar verwacht Kamp een antwoord te hebben op de vraag of de injectie van het zoute water in Twente, waarvoor destijds een vergunning voor onbepaalde tijd is afgegeven, nog altijd de meest milieuvriendelijke oplossing is.

Voorkeur NAM
NAM-directeur Schotman zette op 24 oktober in een brief aan minister Kamp de eigen bevindingen naar aanleiding van het tussenrapport van Royal HaskoningDHV uiteen. Daarin wordt duidelijk dat alternatief 4 – waterinjectie in Twente en Drenthe – de voorkeur houdt van de NAM.
Andere alternatieven zijn het afvalwater zuiveren en als schoon zout water naar zee, in de Eems, afvoeren; het volledig zuiveren tot schoon zoet water waarbij een grote hoeveelheid vast zout overblijft en een beperkte zuivering waarbij naast schoon zoet water een ingedikte zoutwaterstroom overblijft die alsnog geïnjecteerd wordt.

Schotman schrijft aan Kamp ook het recent door de TU Delft en het Twentse bedrijf Salttech aangedragen alternatief van innovatieve zuiveringstechnologieën (Dynamic Vapor Recovery) samen met deze partijen verder te willen onderzoeken.