Ongeveer 60 procent van het drinkwater in Nederland is afkomstig uit opgepompt grondwater. Daarom mogen in grondwaterbeschermingsgebieden geen gewasbeschermingsmiddelen met risicovolle stoffen worden gebruikt (foto: beschermjedrinkwater.nl).

Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden hebben een mail van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontvangen, waarin de geldende regels en beperkingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze gebieden onder de aandacht worden gebracht. Daarmee wil de NVWA bereiken dat de naleving van die regels verbetert. Die is nu onvoldoende.

De mail is verstuurd aan circa 2100 telers van land- en tuinbouwgewassen. Uit eerder onderzoek bleek dat het nalevingsniveau van de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden slechts op 50 procent ligt. Veel telers gaven in dat onderzoek aan dat zij niet goed op de hoogte waren van de wettelijke restricties aan het gebruik van bepaalde middelen in dergelijke gebieden.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
In grondwaterbeschermingsgebieden gelden specifieke regels ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Lang niet alle gewasbeschermingsmiddelen zijn hier toegelaten en daarnaast zijn er gewasbeschermingsmiddelen die alleen in een bepaalde periode gebruikt mogen worden. De beperkingen (toepassingsvoorwaarden) zijn opgenomen in het wettelijk gebruiksvoorschrift. Deze staan op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel en zijn te vinden in de toelatingsdatabank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Boetes van 1500 euro
De NVWA voert jaarlijks inspecties uit op het juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waaronder ook het gebruik bij de teelt van land- en tuinbouwgewassen in grondwaterbeschermingsgebieden. Bij overtredingen volgt een boete van 1500 euro. Overtredingen kunnen bovendien gevolgen hebben voor telers die inkomenssteun ontvangen in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Zij kunnen te maken krijgen met een korting op toeslagrechten.

Grondwaterbeschermingsgebieden
Ongeveer 60 procent van het drinkwater in Nederland is afkomstig uit opgepompt grondwater in waterwingebieden. Rondom deze waterwingebieden liggen de grondwaterbeschermingsgebieden. Regenwater dat in deze gebieden valt en oppervlaktewater uit bijvoorbeeld sloten en beken, kan uiteindelijk de winputten bereiken. Als die winputten ernstig verontreinigd raken door gewasbeschermingsmiddelen, kunnen ze onbruikbaar worden. Daarom mogen in deze gebieden geen gewasbeschermingsmiddelen met risicovolle stoffen worden gebruikt.

Meer informatie
Consumenten en bedrijven met vragen kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA, via de website of 0900-03 88.