Naast CO2 ook hoofdrol voor water op Klimaattop in Parijs

De deltacoalitie is een initiatief van Nederland, Colombia en Japan, waarbij negen andere landen (Bangladesh, Egypte, de Filippijnen, Frankrijk, Indonesië, Mozambique, Myanmar, Vietnam en Zuid-Korea) zich hebben aangesloten. De coalitie gaat kennis uitwisselen, lobbyen voor meer aandacht voor de kwetsbaarheid van delta’s en samenwerken bij de praktische uitvoering van maatregelen. In mei volgend jaar zal de coalitie tijdens een internationale conferentie over klimaatadaptatie in Rotterdam zijn werkprogramma vaststellen.

Klimaatverandering
De onderhandelaars bij de klimaattop moeten goede afspraken maken om de allerarmsten te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zei Ploumen in Parijs. Ploumen:”Het is schrijnend dat de mensen die het minst bijdragen aan klimaatverandering er het hardst door getroffen worden. Miljoenen mensen in ontwikkelingslanden dreigen het slachtoffer te worden van droogte, overstromingen en andere natuurrampen.”

Rampenbestrijding
Nederland doet al veel om mensen in ontwikkelingslanden te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte of overstromingen. Gisteren maakte Ploumen bekend hier 50 miljoen euro extra voor vrij te maken. Dit geld gaat naar een coalitie van organisaties met expertise op het gebied van rampenbestrijding, ontwikkelingssamenwerking en natuurbehoud, 'Partners for Resilience'.
Ploumen: “Deze organisaties gaan in landen als Mali en Ethiopië samen met de lokale bevolking kijken met welke klimaatproblemen zij de komende tijd te maken gaan krijgen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Denk aan oplossingen als waarschuwsystemen voor orkanen of trainingen in irrigatietechnieken. Het belangrijkste is dat mensen zelf meedenken. Mooie plannen op de tekentafel stellen niets voor als ze in de praktijk niet werken.”

Waterschappen
Ook de Nederlandse waterschappen laten zich horen in Parijs. De waterschappen ondertekenden samen met provincies en gemeenten een ‘Klimaatverklaring’.  De verklaring is door Klimaatverbond Nederland meegenomen naar Parijs en was via een grote advertentie in de kranten te lezen. De ondertekenaars roepen op tot een daadkrachtig klimaatbeleid: ‘Wij, bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten, roepen onze landelijke overheid en leiders van de Europese Unie op tot daadkrachtig klimaatbeleid. Wij zetten in op ambitieuze programma's met als gezamenlijk doel: voorkomen dat de atmosfeer opwarmt voorbij de grens van 2 graden Celsius. We zetten ons ervoor in dat onze eigen organisatie, uiterlijk 2030, geen broeikasgassen produceert. Onze gemeenten, regio's en provincies zijn voor 2050 klimaatneutraal.’

Pact Paris
In de aanloop naar de Klimaattop ondertekende de Unie van Waterschappen het Pact Paris over water en adaptatie aan klimaatverandering in stroomgebieden. Het International Network of Basin Organisations (INBO) heeft het initiatief genomen voor een Paris Pact. Het Paris Pact bevestigt de actieve betrokkenheid van water- en stroomgebiedsorganisaties in hun aanpak van klimaatvraagstukken. Tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd om ‘water’ op te nemen in het actieplan over klimaatverandering.

Gedurende de hele klimaattop zijn er diverse sessies met water als thema.