Een maaiboot is een goed voorbeeld van een klein drijvend werktuig (foto: Brabantse Delta).

Na uitgebreid overleg tussen CUMELA Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wordt de Binnenvaartregeling aangepast. Veel kleine drijvende werktuigen die in gebruik zijn bij waterbouw, baggerwerk en oeveronderhoud, kunnen daardoor operationeel blijven. Deze duizenden kleine vaartuigen zouden anders nooit door de strenge EU-keuring komen.

Door EU-regelgeving wordt de vloot kleinere drijvende werktuigen aangemerkt als ‘binnenschepen’ en moeten ze na 30 december 2018 beschikken over een certificaat. Duizenden van deze vaartuigen dreigden daardoor afgekeurd te worden, omdat ze het certificaat niet kunnen halen. Door aangepaste regelgeving, in nauwe samenwerking tussen brancheorganisaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkeld, kunnen de drijvende werktuigen toch gekeurd worden en operationeel blijven.

Tot op heden beperkte regelgeving
De vloot van de leden van CUMELA Nederland – de brancheorganisatie voor bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie – en de Vereniging van Waterbouwers is groot en divers. Tot op heden was er beperkte regelgeving voor de kleinere drijvende werktuigen, maar vanaf 1 januari 2019 zijn alle drijvende werktuigen, ongeacht hun grootte of volume waterverplaatsing, certificaatplichtig door de EU richtlijn 2006/87/EG. Middels een keuring door een onafhankelijk inspecteur moet de technische geschiktheid blijken voor de werkzaamheden die het drijvend werktuig uitvoert. De eisen zijn onder meer gericht op stabiliteit van het vaartuig en veiligheid van de bemanning. Vooral voor het kleinschalige materieel (soms maar enkele meters lang) hebben de twee brancheorganisaties aandacht gevraagd bij het ministerie van IenW en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De duizenden kleine vaartuigen (denk aan maaiboten, baggerbootjes die in sloten opereren, kleine pontons en werkschepen van beperkte afmetingen) zouden namelijk, gezien de gestelde technische eisen, nooit door de keuring komen.

Toegesneden op het vaargebied en de geringe omvang
Brancheorganisaties, ILT en ministerie hebben nu samen een afwijkende regeling gemaakt voor dit kleinere materieel. Dat materieel is ook certificaatplichtig, maar de regeling is toegesneden op het specifieke vaargebied en de geringe omvang van deze vaartuigen. De vaartuigen zijn kleiner dan twintig meter, hebben een beperkte boxmaat en zijn na 30 december 2008 gebouwd. Oudere kleine drijvende werktuigen worden tot 31 december 2018 gecertificeerd op basis van artikel 8 van richtlijn 2006/87/EG en artikel 29 van richtlijn (EU) 2016/1629. Door de keuringsinstanties wordt getoetst of zij geen klaarblijkelijk gevaar opleveren.

Bijlage met voorschriften
Het specifieke pakket aan technische eisen voor kleinere drijvende werktuigen is neergelegd in de  ‘Regeling tot wijziging van de Binnenvaartregeling in verband met de toevoeging van een bijlage met voorschriften voor kleine drijvende werktuigen’. Deze regeling treedt met ingang van 7 oktober 2018 in werking.

U vindt de hele regeling hier.