bufferstroken
foto: CommonsWikiMedia

Minister Schouten van het ministerie van LNV wil deskundigen criteria laten opstellen voor de verbreding van bufferstroken langs watergangen die boeren vanaf 2023 niet mogen bemesten. De minister wilde hiermee de belasting van het oppervlaktewater door stikstof en fosfor verminderen. Experts gaan nu een leidraad opstellen, waarbij ze de huidige waterkwaliteit meewegen.

De Tweede Kamer diende tijdens het Tweeminutendebat Mestbeleid 23 moties in op het mestbeleid en het 7e actieprogramma over de Nitraatrichtlijn (APN). Van Campen (VVD) en Boswijk (CDA) dienden een motie in om bufferstroken enkel voor te schrijven in gebieden waarin de waterkwaliteit daarom vraagt.

Schouten wilde in eerste instantie bufferstroken verbreden naar twee meter bij overige wateren en vijf meter voor Kaderrichtlijn waterlichamen en de ecologisch kwetsbare waterlopen.

Bufferstroken niet altijd effectief

“Omdat de oppervlaktewaterkwaliteit in een (zeer) beperkt aantal gebieden al goed is en omdat bufferstroken niet altijd effectief zijn vanwege diepe grondwaterstanden en het vlakke oppervlak en dergelijke, zal ik in het 7e AP ten aanzien van de bufferstroken door een brede groep deskundigen een wetenschappelijk verantwoorde leidraad laten opstellen, waarbij ook de huidige waterkwaliteit nadrukkelijk als criterium wordt meegewogen’, schrijft de minister in een Kamerbrief.

“Op basis van deze leidraad kunnen waterbeheerders vervolgens bepalen in welke gebieden de huidige teeltvrije zones volstaan, omdat de oppervlaktewaterkwaliteit hier al op orde is of omdat een brede teeltvrije zone op een plek niet effectief is voor de waterkwaliteit.”