Aanleg van een piekberging in de Haarlemmermeer waar straks 1 miljoen kuub water uit de ringboezem tijdelijk kan worden opgevangen. (foto: Hoogheemraadschap van Rijnland)

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen hebben de langverwachte brief over het beginsel water-bodem sturend naar de Tweede Kamer verzonden. De brief gaat in op peilbeheer in veenweiden, grote waterbergingen en drinkwatervoorraden, minder grondwateronttrekking op hoge zandgronden en keuzes voor nieuwbouwlocaties. De randvoorwaarden moet waterbeheerders in staat stellen de toekomstige waterhouding op orde te houden met het oog op de zeespiegelstijging, de intensivering van clusterbuien en langere droge zomers.

De bewindspersonen stuurden de brief voorafgaand aan de opstelling van de provinciale gebiedsplannen voor herinrichting van het landelijk gebied. Op 26 november is in de Ministerraad een akkoord bereikt over de nationale uitgangspunten voor het overleg dat de provincies gaan voeren over de regionale invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Vermindering stikstofemissie

Dat hele herinrichtingsplan wordt de optelsom van alle regionale plannen. Het moet in juni 2023 klaar zijn en het kabinet heeft er 24,3 miljard euro voor klaar gezet. De inzet is vooral gericht op de vermindering van de stikstofemissie door de landbouw en de bescherming van Natura2000-gebieden. Voor waterbeheerders spelen ook de aanpak van de verdroging, de verbetering van de waterkwaliteit en het vrijhouden van locaties waar in de toekomst meer waterbergingscapaciteit nodig is. Naast ruimtelijke reserveringen, is ook de vergroting van de sponswerking van de bodem een belangrijk voornemen.

Meest concrete voornemens

De brief Water en bodem sturend geeft 33 concrete aanbevelingen. Enkele van de meest concrete voorgenomen sturingen zijn:

● We werken toe naar een drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking van 100 liter in 2035 (nu 125 liter) en beperken laagwaardig gebruik van drinkwater. Grootverbruikers vragen we het drinkwatergebruik ook met 20% te reduceren.
● We begrenzen de koelwaterlozingen op de grote rivieren.
● We houden rekening met grotere peilfluctuaties en de optie van peilaanpassingen van het IJsselmeer en het Markermeer. Het betreft de optie om de huidige zoetwaterbuffer van 20 cm naar 50 cm te vergroten.
● We staan in de uiterwaarden (die vallen onder de Beleidslijn grote rivieren) geen nieuwe bebouwing meer toe.
● We reserveren de 5% tot 10% van diepe polders voor waterberging, bij voorkeur de diepste delen.
● We staan kustuitbreiding vooralsnog niet toe. Hiermee voorkomen we onnodige druk op onze zandvoorraad, die cruciaal is om de kust orde te houden met het oog op zeespiegelstijging
● We sturen ook in bestaand bebouwd gebied op vermindering van onnodige bodemafdekking
● We maken de risico’s van overstromingen, wateroverlast, bodemdaling en drinkwaterbeschikbaarheid sturend bij de locatiekeuze en inrichting van woningbouw
● We bewegen toe naar een grondwaterstand (red. in laagveengebieden) van 20 cm tot 40 cm onder maaiveld, afhankelijk van de bodemcompositie, omstandigheden van het watersysteem en de behoeften van het gebied.
● We verhogen de grondwaterpeilen (red. op hoge zandgronden) met mogelijk 10 cm tot 50 cm.
● We beperken de grondwateronttrekkingen rond Natura 2000-gebieden.

Bekijk hier de brief