De Krammersluizen verbinden het brakke water uit de Oosterschelde met het zoete Volkerak-Zoommeer. (foto: Wikimedia Commons).

Verzilting van het zoete Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant staat op de lijst van veertien grote waterprojecten die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vóór 2032 wil uitvoeren. ‘Om het estuarien karakter van het Volkerak-Zoommeer te kunnen versterken worden wel eerst, via het Deltaprogramma Zoetwater, alternatieve zoetwatervoorzieningen gerealiseerd’, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen op 8 juli 2019 aan de Tweede Kamer.

Verzilting van het Volkerak-Zoommeer is een de 33 maatregelen uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Deze maatregelen zijn nodig om in 2050 te kunnen voldoen aan de Europese regels van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000. Het is opvallend dat de minister op dit moment prioriteit geeft aan het verzilten van het Volkerak-Zoommeer. In de extreem droge zomer van 2018 bleek het zoete water uit het meer van groot belang voor boeren. ZLTO pleitte daarom voor het opnieuw bekijken van de noodzaak tot verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Tijdens de droogte van 2018 bleek ook dat de geplande, alternatieve zoetwatervoorziening vanuit de Brabantse Wal voor Zeeland niet werkt, omdat de Brabantse wal zelf ook grotendeels is opgedroogd.

Blauwalg verdwenen

Volgens natuurorganisaties is de reden om het meer te verzilten achterhaald. Door verzilting zou blauwalg uit het meer verdwijnen, maar de natuurorganisaties stellen dat blauwalg dankzij de quagga-mossel nauwelijks nog voorkomt in het Volkerak-Zoommeer. Natuur- en milieuorganisaties, verenigd in Coalitie Delta Natuurlijk, hebben dan ook hun twijfels over het nut van verzilten. ‘Maak het niet zomaar zout, waarschuwen ecologen en natuurbeschermers.’ Vorige week nog noemden ecologen in de Provinciale Zeeuwse Courant het Volkerak-Zoommeer een van de rijkste zoetwatergebieden van Nederland. Volgens hen zouden broedvogels de dupe zijn van een zout meer.

Kamervragen

Kamerlid Rutger Schonis (D66) heeft aan de hand van een ander artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij wil weten of zij bekend is met de ecologische status van het gebied en of zij overleg heeft gevoerd met de landbouw en natuurorganisaties over het versneld verzilten van het Volkerak-Zoommeer. Ook stelt hij vragen over de stappen de minister onderneemt om te waarborgen dat er bij verzilting van het meer onder de streep meer waarde ontstaat dan in de huidige zoete situatie.