Minder medicijnresten in water door gebruik alternatief

Op deze manier wordt bij het voorschrijven van geneesmiddelen rekening gehouden met de effecten ervan op het milieu. Van diclofenac is bekend dat het op rioolwaterzuiveringen slecht uit het rioolwater wordt verwijderd.

EFFECT OP WATERKWALITEIT
Onbedoeld komen deze medicijnresten zo in het buitenwater terecht en hebben ze negatieve effecten op het waterleven. Zo is uit studies gebleken dat weefselbeschadiging aan lever, nieren en kieuwen van vissen kan ontstaan.

BRONGERICHTE AANPAK
De verwachting is dat het vervangen van diclofenac door naproxen leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. Huisartsen en apothekers starten met deze aanpak aan de bron om verspreiding van resten van geneesmiddelen in het milieu tegen te gaan. Daarnaast willen de initiatiefnemers bewustwording creëren bij zowel voorschrijvers als gebruikers van medicijnen.

De door de Meppeler huisartsen en apothekers voorgeschreven hoeveelheden medicijnen wordt bijgehouden. Aan het eind van het jaar moet bij succes een significante afname van de hoeveelheid voorgeschreven diclofenac zichtbaar zijn.

Lees meer over het project op de website van waterschap Drents Overijsselse Delta.

(Persbericht Unie van Waterschappen, april 2016)