Maasprogramma
Foto: Wikimedia Commons

Op 2 november 2021 overhandigde commissaris Remkes het Watersnood in Limburg actieplan aan minister Barbara Visser van IenW. Bestuurders van het waterschap, de provincie en betrokken gemeenten roepen het kabinet op hier urgentie aan te geven. Het plan behelst een wederopbouw van wegen en gebouwen en andere initiatieven om de regio waterrobuust te maken. Daar is 1,2 miljard euro voor nodig.

Om herhaling van de watersnoodramp in Limburg te voorkomen, roepen de Limburgse bestuurders het Rijk op om de waterveiligheid op korte termijn te vergroten. De veiligheid van de Maas en haar zijrivieren moet daarom niet pas in 2050, maar al in 2035 vergroot zijn.

Versnelling waterplannen

Het actieplan draait om het versneld uitvoeren van de al bestaande plannen voor hoogwaterveiligheid van de Maas (HWBP) en die voor de zijrivieren en beken (Water in Balans). Die plannen moeten in samenhang worden uitgevoerd en uitgebreid. Het kabinet wordt uitgenodigd mee te werken aan een structurele aanpak, waarvoor een fonds van 1,2 miljard euro benodigd is om het uit te voeren. De samenwerkende Limburgse overheden zijn voorstander van één fonds en een gezamenlijke aanpak van regio en Rijk. Ze stellen voor te komen tot een meerjarig adaptief en integraal programma.

Klimaatrobuust

Naast de waterveiligheid vergroten is een ander belangrijk doel de bestrijding van de effecten van klimaatverandering. Een structurele aanpak en financiering is hiervoor nodig. De positieve gevolgen zullen dan verder reiken dan Limburg alleen, stroomafwaarts moeten de waterstanden dalen en daarmee de veiligheid ook toenemen. De watersystemen van het omringende buitenland nemen de initiatiefnemers mee bij de verdere uitwerking van het actieplan.

Knelpunten oplossen

Het programma Water in Balans kent 31 knelpunten op het gebied van wateroverlast- en veiligheid. Prioriteit is dan ook om deze mee te nemen in de integrale aanpak voor heel Limburg. Met quick wins zullen als eerste op korte termijn positieve effecten gecreëerd worden, waarbij de initiatieven starten in Zuid-Limburg en vervolgens Midden- en Noord-Limburg aan de beurt zijn.

Daarnaast moet het een ‘integrale aanpak’ zijn waarbij ook andere sectoren betrokken zijn. Zo is het plan om ook landbouwkundige- en gemeentelijke maatregelen, watersystemen en woningaanpassingen mee te nemen. Dat moet dus in 2035 al gerealiseerd zijn.

Maasprogramma versnellen

Het bestaande programma Hoogwaterveiligheid van de Maas (HWBP), dat 16 dijktrajecten en 5 systeemmaatregelen omvat, moet samengaan met een integrale en rivierverruimende aanpak. Dit moet vooral leiden tot ook meer veiligheid en lagere waterstanden stroomafwaarts. Dijktrajecten in Midden- en Zuid-Limburg krijgen vanaf nu een hogere prioriteit door de overstromingen in Limburg afgelopen juli. De samenhangende aanpak aan de noordkant van Venlo, in Roermond en omgeving en rondom de Zuidelijke Maasoevers bieden nog mogelijkheden om de rivier de ruimte te bieden.

Reactie Barbara Visser

De noodzaak en daarmee de boodschap van het actieplan is in ieder geval overgekomen op Minister Barbara Visser: “Ik heb met eigen ogen gezien hoeveel schade en menselijke ellende de ramp in juli heeft veroorzaakt. Samen met de waterschappen, gemeenten en provincies moeten we ons inzetten om beter voorbereid te zijn op klimaatveranderingen en om herhalingen van zo’n ramp, in Limburg en in de rest van Nederland, te voorkomen. Daarom heb ik een beleidstafel wateroverlast en overstromingen ingesteld waarin Rijk en regio samen optrekken. Het is goed dat vanuit Limburg deze propositie is ontwikkeld, deze biedt hiertoe een prima aanzet.”

Lees meer op de website van Waterschap Limburg.