Milieufederatie wil vergunningsruimte Brabants grondwater beperken

De Brabantse Milieufederatie (BMF) roept de provincie Noord-Brabant op vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater in te trekken, om zo het grondwatersysteem weer in balans te brengen. Uit onderzoek in opdracht van de provincie blijkt namelijk dat de grondwatervoorraden in Brabant onder druk staan door het op grote schaal oppompen voor drinkwater, landbouw en industrie.

De uitkomsten van het onderzoek zijn volgens de BMF verrassend, omdat eerder werd aangenomen dat zonder problemen nog meer grondwater kan worden opgepompt. Die aanname wordt door dit onderzoek weerlegd. Een deel van de grondwatervoorraad – in de Centrale Slenk, in het oosten van de provincie – neemt nu al dusdanig af dat actie geboden is, stelt de Milieufederatie: “Als we niets doen zal de situatie in de toekomst verder verslechteren, mede als gevolg van klimaatverandering. Vooral de natuur is daar de dupe van. Sommige natuurgebieden verdrogen steeds verder, met alle gevolgen voor flora en fauna van dien.”

Ook waterkwaliteit staat onder druk
Als het aan de Milieufederatie ligt, zal frisdrankproducent Refresco, aan wie onlangs een vergunning voor het oppompen van diep grondwater werd geweigerd, niet de laatste Brabantse onderneming zijn die zoiets overkomt. Naast de hoeveelheid water is voor de BMF namelijk ook de kwaliteit van het water een zorgpunt. Het ondiepe grondwater is steeds vaker vervuild met mest en bestrijdingsmiddelen, waardoor het steeds minder geschikt is voor de drinkwatervoorziening – en voor in Brabant gevestigde brouwerijen en frisdrankfabrikanten als Refresco, Coca Cola, Heineken, Dommelsch en Bavaria. Volgens de Milieufederatie is dat een reden te meer om zuiniger om te springen met de diepere grondwatervoorraden, die nog wél van goede kwaliteit zijn. Volgens de Milieufederatie zorgt het op grote schaal oppompen van diep gelegen grondwater er overigens wel voor dat de verontreinigingen steeds dieper in de bodem terechtkomen.

Nieuw provinciaal beleid wordt ontwikkeld
De provincie heeft naar aanleiding van het onderzoek aangekondigd het grondwateronttrekkingsbeleid te willen herzien. In het najaar zal een notitie verschijnen die aangeeft hoe het grond- en drinkwater beter benut kan worden en hoe het teveel aan regenwater in natte periodes beter bewaard kan worden voor droge periodes. De Brabantse Milieufederatie juicht dat toe en roept de provincie op in het nieuwe beleid als uitgangspunt op te nemen dat het grondwatersysteem weer in balans moet worden gebracht. Dat kan door vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater in te trekken. Daarnaast vindt de BMF dat nu echt werk moet worden gemaakt van slimmer en zuiniger watergebruik, zodat minder water hoeft te worden opgepompt.