Op de Diepe Vooroever bij Noordwijk plaatste Rijkwaterstaat op 4 april drie meetframes. De frames staan op een afstand van 2 tot 13 km uit de kust van Noordwijk en zijn uitgerust met sensoren die informatie inwinnen over stromings- en sedimentpatronen. De metingen duren naar verwachting tot begin mei 2018.

De metingen zijn onderdeel van het vijfjarig onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0 dat in augustus 2017 is gestart. De onderzoeken leveren kennis op die onze Nederlandse kust na 2020 beter moet beschermen tegen de gevolgen van zeespiegelstijging. Kustgenese 2.0 wordt uitgevoerd in opdracht van DG Ruimte en Water ontwikkelt kennis als basis voor het lange termijn kustbeleid.

Zandsuppleties
De belangrijkste vraag is hoeveel zand er nodig is om mee te groeien met de zeespiegelstijging? En waar we dat zand op de meest efficiënte manier kunnen neerleggen? De doelstelling voor het programma Kustgenese 2.0 is: ‘Het genereren van kennis om vanaf 2020 goed onderbouwd besluiten te kunnen nemen over beleid en beheer van het Nederlandse zandige kustsysteem.’

Evenwicht
In de Beslissing Zand van het Deltaprogramma zijn een aantal hoofdkeuzes gemaakt voor het lange termijn kustbeleid. Zo moet het kustfundament in duurzaam evenwicht met de zeespiegelstijging blijven is het creëren van meerwaarde bij gebruik van zand cruciaal.