Meerlaagsveiligheid vraagt om regionaal maatwerk

De resultaten van dit onderzoek spelen een belangrijke rol bij het formuleren van de uiteindelijke deltabeslissing waterveiligheid die door de Deltacommissaris in het najaar zal worden voorgelegd aan regering en parlement. Hoofddocent bestuurskunde Erasmus Arwin van Buuren vertelt: “Wij onderstrepen dat er veel mogelijkheden zijn om slimmer met waterveiligheid om te gaan. Slimmer, door soms minder in de dijk te investeren en meer in de ruimtelijke inrichting of de rampenbeheersing. In een aantal situaties bespaart een dergelijke combinatie van maatregelen geld en biedt dat meteen meerwaarde voor de maatschappij. Cruciaal is dat het waterdomein het waterveiligheidsvraagstuk op de meest optimale schaal definieert. In het rivierengebied is rivierverruiming goed mogelijk. In andere gebieden ontstaan juist kansen door de hele dijkring tegen het licht te houden of kunnen dijkvakken bijvoorbeeld slim versterkt door ze te koppelen aan (private) investeringen in andere ruimtelijke doelen, zoals bijvoorbeeld gebouwen”.
Financiering ruimtelijke alternatieven
De onderzoekers keken onder meer naar alternatieve waterveiligheidsstrategieën voor het eiland van Dordrecht, Marken en IJssel-Vechtdelta. Hier werken regionale overheden vanuit het perspectief van meerlaagsveiligheid aan hoogwaterbescherming en zoeken ze naar ruimte om maatwerk te realiseren. Cruciaal daarbij is dat ruimtelijke alternatieven als volwaardig alternatief voor dijkversterking worden onderzocht. “Elke situatie is anders,” zegt Deltares-onderzoeker Gerald Jan Ellen. “De situatie op het eiland Marken is niet te vergelijken met die van het Eiland van Dordrecht. En dus verschillen ook de oplossingen. Elke oplossing vraagt om passende afspraken over financiering, samenwerking en taakverdeling. Als de rijksoverheid ruimte geeft voor maatwerk dan zijn regionale partijen slim genoeg om deze ruimte zorgvuldig te benutten en in te vullen. De beschikbare middelen voor dijkversterking zullen dan wel aangewend moeten kunnen worden voor bijvoorbeeld het versterken van een regionale kering – als compartimenteringsdijk – of het aanleggen van vluchtroutes.”
Formuleren deltabeslissing waterveiligheid
De resultaten van dit onderzoek spelen een belangrijke rol bij het formuleren van de uiteindelijke deltabeslissing waterveiligheid die door de deltacommissaris in september 2014 zal worden voorgelegd aan regering en parlement. Al eerder brachten Van Buuren en Ellen een advies uit aan het Deltaprogramma rond het thema meerlaagsveiligheid. Onder het label ‘delta governance’ werken Deltares en Erasmus Universiteit intensief samen rond een groot aantal praktijkgerichte onderzoeksprojecten.