hergebruik water
“Als het water niet al te schoon is, laat het aanslag in de pot na. Mensen gaan dan met Glorix aan de slag en dat kan het milieu extra belasten", aldus minister De Jonge (foto: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman).

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft 4 oktober een motie verworpen die de regering oproept het hergebruik van water en/of grijswater voor nieuwbouwwoningen tot norm te maken. De motie was ingediend door Kamerleden Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Laura Bromet (GroenLinks) tijdens een debat over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving met minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De Tweede Kamer verwierp de motie op dezelfde dag waarop het Europees Parlement pleitte voor een alomvattende waterstrategie. Europarlementariërs vragen om algemene inspanningen om het algehele waterverbruik te verminderen en ‘het gebruik van technieken voor hergebruik van water, waterbesparende irrigatietechnologieën en -praktijken te vergroten […] in alle industriële, residentiële en commerciële watercycli en -toepassingen.’

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Rapport met voor- en nadelen

Tijdens het debat bleek dat minister De Jonge niet onwelwillend tegenover het idee staat om hergebruik van water en/of grijs water de norm voor nieuwbouwwoningen te maken. “Ik snap de vraag. Heel actueel”, aldus de minister. Er zitten volgens hem echter zowel voor- als nadelen aan, bijvoorbeeld de kosten voor de bouw.
De Jonge is ook gewaarschuwd voor extra milieubelasting. “Als het water niet al te schoon is, laat het aanslag in de pot na. Mensen gaan dan met Glorix aan de slag en dat kan het milieu extra belasten.” Daarom raadde hij de Kamer aan om de motie aan te houden. De Jonge wil de voor- en nadelen in een rapport op een rij laten zetten en de Kamer hierover in het eerste kwartaal volgend jaar informeren.

Terugkerende waterschaarste

ENVAUA/Water Alliance vindt het positief dat minister De Jonge de motie begrijpt en actueel vindt. Tegelijkertijd vindt de brancheorganisatie het verrassend dat een meerderheid in de Tweede Kamer besloot om de motie te verwerpen op dezelfde dag waarop het Europees Parlement pleitte voor een alomvattende waterstrategie.

De structurele terugkerende waterschaarste in de afgelopen 5 jaar heeft volgens de brancheorganisatie aangetoond dat we ons watersysteem ingrijpend zullen moeten gaan aanpassen om de watervoorziening in Nederland voor de komende decennia zeker te stellen.

Daarom benadrukte ENVAQUA/ Water Alliance eind september al de noodzaak tot waterbesparende technieken in huizen en gebouwen. Ook riep de brancheorganisatie de verantwoordelijke ministers Jetten, Harbers en De Jonge in een brief op tot een aanpassing van het Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit.

Kennisniveau onvoldoende

Uit de reactie van De Jonge tijdens het debat blijkt dat het kennisniveau op het ministerie van IenW onvoldoende is, stelt Arthur Valkieser, lid van de Expertgroep Water Use in Built Environments van de brancheorganisatie. De opmerkingen over de extra milieubelasting door het gebruik van Glorix getuigt volgens hem aan gebrek aan informatie bij de ambtenaren die de minister adviseren.
Valkieser vindt ook de formulering van de motie ongelukkig en stelt dat deze motie met deze formulering eigenlijk niet aangenomen had kunnen worden. Het hergebruik van grijswater tot norm maken moeten we volgens hem niet willen. “Grijswater is ongezuiverd afvalwater en niet geschikt om direct onbehandeld als alternatieve waterbron te gebruiken. Het kan als bronwater dienen voor grijswater recycling systemen die vervolgens gezuiverd/gedesinfecteerd water leveren voor hergebruik. Alternatieve waterbronnen dienen altijd veilig te zijn voor de volksgezondheid en te voldoen aan veiligheidsnormen zoals die er zijn vanuit NEN en Europese standaarden.”

Juiste feiten en kennis

De brancheorganisatie zal de komende maanden de betrokken ministeries en Kamerleden gaan informeren met de juiste kennis en feiten. “Op basis hiervan kunnen ze besluiten om alternatieve waterbronnen in te gaan zetten en zo Nederland te transformeren tot een slimme waterweerbare samenleving. Angst is nu eenmaal een slechte raadgever”, stelt Valkieser.

ENVAQUA/Water Alliance levert hiervoor een rapport aan met een overzicht van de juiste benamingen van de verschillende watersoorten. Daarnaast biedt het rapport inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de verschillende soorten water en hoe de volksgezondheid geborgd kan worden. Vewin en de drinkwaterbedrijven zullen volgens Valkieser niet met een dergelijk overzicht komen omdat het buiten de kaders van hun opdracht valt. “Hun opdracht is om drinkwater te leveren.”

Position paper 

Vewin beschrijft de ambities voor waterbewust bouwen in het position paper: Waterbewust bouwen: wijziging Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit. De brancheorganisatie pleit ervoor om het drinkwatergebruik te verminderen door in het Bouwbesluit / Besluit Bouwwerken Leefomgeving de mogelijkheid te creëren voor gemeenten om via maatwerkregels voorzieningen af te dwingen voor opvang van en gebruik van regenwater (waterbewust bouwen).

Denk hierbij aan het stimuleren of verplichten van het aanbrengen van particuliere en/of collectieve ondergrondse regenwateropvang en daaraan gekoppelde installatie(s) voor het gebruik van regenwater voor een limitatief aantal toepassingen.

De motie ging veel verder dan deze ambitie door grijswater als norm te willen stellen voor nieuwbouw, stelt de woordvoerster. Minister De Jonge gaf in zijn reactie op de motie aan dat aan het stellen van zo’n norm veel haken en ogen zitten. Dit maakte de motie lastig uitvoerbaar in de praktijk.  Hij heeft met zijn bezwaren de meerderheid van de Tweede Kamer overtuigd.