Meer waterhergebruik door nieuwe samenwerking Dow & Evides Industriewater

Dow plant bij Hoek en Terneuzen met MVT en Mosselbanken

Onlangs tekenden Dow Benelux en Evides Industriewater een nieuw
samenwerkingscontract voor de komende 20 jaar. Duurzaamheid en innovatie vormen
de rode draad in deze nieuwe overeenkomst waarin de partijen investeren in de
toepassing van nieuwe innovatieve technieken die bijdragen aan duurzame
industriewatervoorziening.

Bewust omgaan met de beschikbare zoetwatervoorraden wordt overal ter wereld steeds
belangrijker, ook in de waterrijke Schelde Delta. Consumenten zijn al bewuster van hun
watergebruik en er liggen ook veel kansen voor de industrie. Voor veel bedrijven is het
nog steeds een uitdaging om waterbesparing te realiseren in de bedrijfsprocessen.
Evides Industriewater en Dow Benelux laten zien dat het kan: door optimalisatie van de
processen, hergebruik van afvalwater en het gebruik van regenwater. Dit zijn
toepassingen die bijdragen aan het verlagen van het gebruik van waterbronnen die ook
voor drinkwater worden gebruikt.

Duurzamer en innovatiever watersysteem
Daarom zetten Evides Industriewater en Dow Benelux de samenwerking voort voor de
komende 20 jaar om het industriewatergebruik in de toekomst nog meer circulair te
maken en daarmee de inname van bijvoorbeeld Biesboschwater tot nul terug te kunnen
brengen. Met stakeholders in de regio wordt samengewerkt en onderzoek gedaan om
een duurzamer en innovatiever watersysteem mogelijk te maken. In de eerste fase van
de langdurige samenwerking wordt onderzoek gedaan naar integratie van
wateroplossingen over bedrijfsgrenzen heen, samen met het Waterschap
Scheldestromen, lokale stakeholders zoals Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en
agrarische bedrijven. Een van de pilotonderzoeken is gericht op de werking van een
wetland als natuurlijke voorbehandeling van het gezuiverde industriële en huishoudelijk
afvalwater. Na het wetland wordt het water verder gezuiverd tot de hoge kwaliteit die
vereist is voor het industriële proces. Tegelijkertijd wordt onderzocht of het mogelijk is
om regen- en polderwater in de ondergrond op te slaan om tijdens droogte voorraden
beschikbaar te hebben.

Jarenlange samenwerking
Het beoogde resultaat van deze nauwe en jarenlange samenwerking is een betrouwbare
watervoorziening, in kwaliteit en kwantiteit. Hierin zetten Evides Industriewater en Dow
Benelux samen stappen in innovatie en het gemeenschappelijk streven naar
duurzaamheid en een circulair gebruik van industriewater.

Video over de samenwerking: https://youtu.be/-ye89TIArOw (gemaakt pre-corona).