nitraatrichtlijn
Brussel wil strengere maatregelen om de naleving van de nitraatrichtlijn af te dwingen. (foto: E. Dronkert/CC).

Op 1 en 2 december 2021 bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van LNV voor 2022. De waterschappen vragen de Kamer aandacht te besteden aan de kwaliteit van het oppervlaktewater en de stikstofaanpak. Minister Schouten heeft de ingediende zienswijzen verwerkt in de Kamerbrief Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn van 26 november 2021. 

In oktober waarschuwde de Europese Commissie Nederland nog dat het de doelen van de Nitraatrichtlijn niet gaat halen met het huidige pakket aan maatregelen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Er zijn volgens de waterschappen extra maatregelen nodig om de doelen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebieden, beschreven in de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, te behalen.
Minister Schouten heeft de Tweede Kamer op 26 november een Kamerbrief verstuurd met het voorgestelde Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daarin constateert ze dat de actiepunten voldoende zijn om op termijn de vervuiling van het grondwater met nitraat tegen te gaan. Alleen voor het terugdringen van stikstof in oppervlaktewater zijn de voorgestelde maatregelen nog niet voldoende.

Klei- en veengebieden

De problematiek in de zand- en lössgebieden krijgt veel aandacht in het actieprogramma, waarbij de focus vooral op stikstof ligt. Maar ook in klei- en veengebieden voldoet de kwaliteit van het oppervlaktewater niet aan de normen en zijn meer maatregelen nodig. Ook zijn er maatregelen nodig om de fosforbelasting naar het oppervlaktewater terug te dringen.

Extra maatregelen

De waterschappen riepen eerder het ministerie op via een brief dat de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid moet nemen in het mestbeleid en de mest- en waterwetgeving. Daarnaast is het nodig om het vrijwillige en stimulerende spoor via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) verder te versterken en de resultaten te monitoren. Om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren moeten alle agrarische ondernemers aan de slag gaan met de maatregelen.

Integrale aanpak nodig

De waterschappen vinden dat zowel de stikstof- als de waterkwaliteitsproblemen moeten worden opgelost. Ook voor de aanpak van de waterkwaliteitsproblemen is geld nodig. De waterschappen zijn het met de minister van LNV eens, zoals ze beschrijft in het voorgestelde Zevende actieprogramma, dat geld dat voor de stikstofaanpak beschikbaar is ook ingezet moet worden om de waterkwaliteit te verbeteren.