Medewerkers waterbedrijven en waterlaboratoria voeren landelijke spandoekactie voor betere cao

Medewerkers van waterbedrijven en waterlaboratoria uit het hele land protesteerden 7 juni op verschillende locaties voor een betere cao. De ongeveer 5000 medewerkers van de vijftien waterbedrijven en waterlaboratoria in Nederland zitten al een jaar zonder cao omdat het niet gelukt is om afspraken te maken met de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb).

Bijna 50 medewerkers voerden op 5 juni al actie bij Brabant Water. Hierbij ging het met name om medewerkers van de afdeling Financiën die aan een workshop ‘Bruggen bouwen’ zouden deelnemen. De boycot van kantoorpersoneel is volgens FNV vakbondsbestuurder Linda Groen uniek, omdat deze groep normaal gesproken minder snel in opstand komt bij cao-geschillen. ‘Deze medewerkers willen geen bruggen leren bouwen van een werkgever die zelf het goede voorbeeld niet kan geven. In plaats daarvan eisen ze dat hun werkgever ingaat op hun redelijke eisen en komt met normale loonsverhogingen en verbeteringen in plaats van verslechteringen.’

Landelijke protesten
Tientallen medewerkers van waterbedrijven en waterlaboratoria protesteerden vervolgens donderdagochtend 7 juni in Amsterdam, op de stoep van het vakbondsmuseum De Burcht waar de werkgevers een themamiddag bijwoonden onder het motto: arbeidsverhoudingen in de toekomst. Tegelijkertijd voerden watermedewerkers actie in Zwolle, Den Haag/Scheveningen, Zoetermeer, Velserbroek, Groningen, Arnhem, Den Bosch, Eindhoven, Breda, Veghel, Maastricht en Leeuwarden.

Overleg gestrand
De cao Waterbedrijven verliep op 1 juli 2017. Het overleg is inmiddels gestrand na meer dan een jaar met volgens FNV-vakbondsbestuurder Linda Groen moeizame onderhandelingen. Ook lieten de waterbedrijven volgens haar een ultimatum verlopen. Hierin eisen de bonden minimaal een jaarlijkse structurele loonsverhoging van 2,5% met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor iedereen.

Nieuw loongebouw
Groen wijst erop dat er in 2006 een nieuw loongebouw is ingevoerd, waardoor nieuwe medewerkers een lager salaris krijgen in vergelijking met medewerkers die voor deze datum in dienst traden. De Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) biedt volgens haar maximaal 1,5 % structurele loonsverhoging voor medewerkers met garantie en 2 % voor medewerkers zonder garantie.

Asociale opstelling
Groen spreekt verder van een ‘asociale opstelling’ van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) over participatiebanen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. “De bonden willen dat deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst worden genomen en met uitzondering van hun aparte salaris onder de normale CAO Waterbedrijven komen te vallen. Werkgevers willen deze mensen uitsluiten van cao-afspraken over pensioenen en bijvoorbeeld de leuke materiële zaken zoals het flexibel arbeidsvoorwaardenbudget. Wij zijn hiermee niet akkoord gegaan. De werkgevers willen de participatiebanen nu invullen via uitzendbureaus. ”

Reactie WWb
Volgens de WWb is het grote struikelpunt in het cao-overleg het loon. De vakbonden eisen volgens de vereniging forse loonsverhogingen om werknemers te laten profiteren van het feit dat de crisis voorbij is. De waterbedrijven verkeren volgens WWb echter in een andere positie. Tijdens de crisis zijn de lonen voor de medewerkers namelijk jaarlijks verhoogd daar waar organisaties in de overheids- en marktsector zeer beperkte loonstijgingen toekenden dan wel op de nullijn zaten. Dit betekent volgens de werkgevers dat het loonniveau bij de waterbedrijven veel sterker is gestegen dan in de rest van Nederland.

Gezamenlijk beloningsonderzoek
Uit een gezamenlijk beloningsonderzoek blijkt volgens de WWb dat het loonniveau in de afgelopen jaren ruim boven de Algemene Markt is uitgestegen. De salarisschalen voor vergelijkbare functies liggen bij de waterbedrijven 11% boven het gemiddelde van de Algemene Markt. De werkgevers vinden deze situatie voor de bedrijven met een belangrijke maatschappelijke positie niet passen. De loonontwikkeling moet volgens hen uitlegbaar zijn aan de aandeelhouders en de afnemers van het drinkwater. Nu de lonen in het land weer gaan stijgen is het daarom een goed moment om de lonen bij de waterbedrijven wat minder snel te laten stijgen: minder meer dus. Het doel van werkgevers is om op termijn het ontstane verschil in beloning met de Algemene Markt te verkleinen. Eerlijke beloning binnen waterbedrijven door oude beloningsverschillen te verkleinen.

Grote verschillen
Door de invoering van een nieuw loongebouw in 2006 zijn er op dit moment volgens de vereniging grote verschillen in beloning tussen medewerkers met eenzelfde functie. Zo verdienen medewerkers met een (oud) garantiesalaris voor hetzelfde werk gemiddeld 15% meer dan het maximum van de functieschaal die wel geldt voor ‘nieuwe’ medewerkers. Dit leidt tot vragen van medewerkers die niet begrijpen waarom gelijk werk ongelijk wordt beloond. Uit onderzoek blijkt volgens de WWb bovendien dat medewerkers met een garantietoeslag zo’n 25% meer verdienen dan vergelijkbare functies in de Algemene Markt. In de afgelopen cao’s hebben vakbonden en werkgevers daarom gekozen voor een differentiatie in de loonsverhoging tussen medewerkers met en medewerkers zonder de oude rechten. Op deze manier is het beloningsverschil stapsgewijs verkleind. De werkgevers willen dit beleid voor eerlijke beloning ook in de volgende cao voortzetten. Vakbonden zijn volgens de WWb echter dit keer tegen een gedifferentieerde loonsverhoging en willen de huidige beloningsverschillen handhaven.

Einde cao-traject niet in zicht
De werkgevers betreuren dat er nog steeds geen cao voor de medewerkers is. Het cao-overleg loopt zeer moeizaam. Vakbonden lijken geen enkele ruimte te hebben om te onderhandelen en breken daarom steeds het overleg af. De werkgevers hebben daarom al in januari een eindbod uitgebracht om zo toch tot een cao te komen. De vakbonden hebben dit eindbod afgewezen en zijn sinds die tijd bezig met ledenoverleg, stemmingen en het voeren van acties. Vakbonden hebben een recente uitnodiging van de werkgevers om het overleg te hervatten afgewezen om zo meer tijd voor hun acties te hebben. Zij blijven onverminderd vasthouden aan hun aan het begin van het cao-overleg geformuleerde eisen. Een nieuwe cao voor de waterbedrijven en waterlaboratoria lijkt daarom volgens de WWb nog ver weg.

Lees hier het FNV-persbericht