Marktconsultatie voor bestorten Zeeuwse vooroevers

Om de markt te betrekken bij de wijze van inkopen wil Rijkswaterstaat de visie van de markt polsen via een marktconsultatie. Doel hiervan is inzicht te krijgen in de randvoorwaarden waaronder het project succesvol kan worden aanbesteed en uitgevoerd.
Rijkswaterstaat is al sinds 2009 bezig met het bestorten van de vooroevers van de dijken en havendammen in Zeeland. Vorig jaar werd al bij Schelphoek, Borsele en Ellewoutsdijk de vooroeverbestorting verstevigd. Ook Burghsluis en Hoedekenskerke werden al aangepakt.
De stromingen in de Oosterschelde en Westerschelde zorgen voor erosie van de oevers en geulwanden. Om dat proces tegen te gaan worden geulwanden vastgelegd en oevers beschermd. De stabiliteit van de achterliggende waterkering wordt daarmee gegarandeerd.
Op een aantal locaties moeten maatregelen worden getroffen om voortgaande erosie en daarmee instabiliteit van de waterkering te voorkomen. Rijkswaterstaat realiseert deze maatregelen in clusters. Deze marktconsultatie heeft betrekking op cluster 3. Naar verwachting is zo’n 750 duizend ton aan granulair materiaal nodig (staalslakken en breuksteen) om dit cluster te realiseren. 
Berekeningen leren dat voor dit derde cluster ongeveer 600.000 ton moet worden uitgetrokken. De maatregelen moeten in 2016 en 2017 worden uitgevoerd.
Het Waterschap Scheldestromen monitort de vooroevers in de Oosterschelde en Westerschelde.