Trintelzand. (Afbeelding: Rijkswaterstaat).

Het natuurgebied Trintelzand, dat het afgelopen jaar in het Markermeer is aangelegd, wordt uitgebreid met 155 hectare waardoor een natuurgebied ontstaat van in totaal 532 hectare. Dat is te vergelijken met de oppervlakte van zo’n 1000 voetbalvelden. Voor de uitbreiding reserveert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 5,4 miljoen euro en de provincie Flevoland draagt 1,5 miljoen euro bij.

Het natuurgebied Trintelzand dat aan de Houtribdijk bestaat nu grotendeels uit moerasgebied. Dit gebied wordt beschermd door stenen dammen. Het gebied is een kraamkamer voor vissen die op hun beurt weer voedsel vormen voor watervogels. De uitbreiding van het natuurgebied krijgt een ander karakter en zal voornamelijk bestaan uit droge zandplaten. Zo wordt het gebied nog aantrekkelijker voor waterplanten, vissen en vogels.

Contouren

De zandplaten in het natuurgebied kunnen en mogen door wind en stroming veranderen. Dankzij stenen dammetjes blijven ze wel binnen de contouren van Trintelzand. Zo ontstaat een landschap met oevers waar planten kunnen groeien. Ook kunnen hier vissen komen om te paaien. Watervogels, zoals de visdief en kuifeend, kunnen er terecht om te rusten en om voedsel te zoeken en te vinden.

Vervolg uitbreiding Trintelzand

De werkzaamheden starten naar verwachting eind 2019, als de vergunningenprocedures zijn doorlopen. De maatregel is een alternatief voor het leefgebied dat in eerdere plannen gerealiseerd zou worden in de Hoornse Hop. In 2016 besloot de toenmalige minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de aanleg van luwte eilanden in de Hoornse Hop niet door zou gaan omdat de eilanden niet goed zouden werken en de waterkwaliteit en plantengroei in de Hoornse Hop zichzelf al herstelde.

Achtergrond

Trintelzand wordt gerealiseerd binnen het project Versterking Houtribdijk, dat onderdeel is van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het natuurgebied wordt onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Een aantal jaren geleden werd duidelijk dat het Markermeer geschikter kon worden gemaakt voor meer dieren- en plantenleven. Sindsdien zijn er veel stappen gezet met als doelstelling om tot een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) te komen en te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Zo is het huidige Trintelzand-natuurgebied aangelegd, vismigratie mogelijk gemaakt en zijn de Marker Wadden aangelegd.