LTO: “OESO houdt onvoldoende rekening met waterschapslasten ondernemers”

Vorige week presenteerde de OESO een rapport over de watergovernance in Nederland. Het rapport constateert dat ons land een voorstaande positie heeft in het waterbeheer, maar signaleert ook tekortkomingen. 

De OESO adviseert een heffing op te leggen voor de diffuse waterverontreiniging door land- en tuinbouw. LTO Nederland vindt dat de OESO voorbij gaat aan het onlangs aangescherpte nutriënten- en gewasbeschermingsbeleid. De afgelopen jaren is de emissie van nutriënten met ruim 50 procent afgenomen en van gewasbeschermingsmiddelen met zelfs meer dan 80 procent. De komende jaren hebben ondernemers de handen vol aan het nemen van de laatste hordes. Een extra prikkel in het waterbeheer voegt daar volgens LTO Nederland niets aan toe. Het leidt hooguit tot een lastenverzwaring, geld dat beter kan worden ingezet om te werken aan het probleem. 
Zuinig watergebruik
In de beleidsreactie op het rapport staat Minister Schultz wel stil bij het in gang gezette beleid. Ook verwijst zij naar de samenwerking die LTO Nederland met de waterbeheerders wil opzetten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Daarin worden specifieke knelpunten opgepakt die met het generieke beleid niet goed oplosbaar zijn. LTO Nederland constateert daarom dat we op de goede weg zijn richting duurzaamheid en dat we deze ingeslagen weg met kracht moeten doorzetten. 
De OESO adviseert ook een heffing op het gebruik van water. LTO Nederland propageert al jaren zuinig watergebruik door boeren en tuinders. Mede door de hoge brandstofprijzen en de kosten bij lozing is geen sprake meer van verspilling. Nieuwe technologische ontwikkelingen beperken het watergebruik nog verder. 
Internationale concurrentiepositie 
LTO Nederland constateert dat de OESO in haar adviezen over de economische instrumenten onvoldoende rekening houdt met de waterschapslasten, die Nederlandse ondernemers betalen. Landbouwbedrijven betalen al snel enkele duizenden euro’s per jaar voor een goed waterbeheer. Internationaal gezien is dat een unieke situatie. LTO Nederland vindt dat de internationale concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers niet mag verslechteren. 
Verder onderschrijft LTO Nederland het advies van de OESO dat de bekostiging van het waterbeheer transparant en eerlijk moet zijn. Bij de evaluatie van de Waterschapswet in 2015 komt dit aan de orde. 

Maatwerk
De OESO adviseert om in de ruimtelijke ordening meer rekening te houden met de wateropgaven. De aanleiding is vooral het bouwen op kwetsbare locaties. Maar het advies raakt volgens LTO Nederland ook land- en tuinbouw. De OESO pleit voor meer ruimtelijke maatregelen om wateropgaven te tackelen. In het Deltaprogramma wordt gezocht naar een gezonde balans tussen techniek en ruimtelijke maatregelen. Nederland heeft nu,  en zeker op termijn, een steeds belangrijkere rol in de mondiale voedselopgave. We moeten daarom zuinig zijn op ons agrarisch productieareaal, stelt de brancheorganisatie. 

Gebiedsproces

De OESO adviseert tot slot om maatwerk te leveren in het waterbeheer, afgestemd op de specifieke omstandigheden. LTO Nederland ondersteunt dit advies, evenals het advies om het waterbeheer dichter bij de burgers en bedrijven te brengen. LTO Nederland is warm voorstander van het gebiedsproces, waarin bewoners en gebruikers van een gebied met elkaar in gesprek gaan.