De Maasdijk bij ’t Lob van Gennep wordt langer en hoger. (Wikimimedia Commons).

De onderzoeken naar drie alternatieven voor waterberging van water uit de Maas in de Lob van Gennep zijn nog niet afgerond, maar de het alternatief waarbij er een schuif in de dijk wordt geplaatst lijkt nu al van de baan. Uit de tussenresultaten van de onderzoeken lijkt het verhogen van reguliere dijken conform de wettelijke veiligheidsnorm de voorkeur te krijgen. Ook dijken met vaste hoogwaterdrempels lijken beduidend minder geschikt.

De tussenresultaten werden deze week bekendgemaakt op de projectwebsite Lob van Gennep. Er was met name veel verzet tegen het alternatief waarbij een kering in de dijk zou worden geplaatst die bij hoogwater open kan schuiven om het water te bergen. Het gebied van zo’n 20 km2 tussen Gennep en Mook waar ook zo’n 7.000 mensen wonen, zou in dat geval onder water komen te staan. Onder de leuze ‘Nee tegen de vloedgolf’ verzetten de bewoners van het gebied zich tegen dit alternatief.

Voorkeursalternatief

Hoewel de definitieve keuze pas aan het eind van de verkenning door de minister wordt gemaakt, deelt de stuurgroep bestaande uit rijk, provincies, waterschap en gemeenten deze week al de  voorlopige resultaten. Jos Teeuwen, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg stelt: “We zijn nu halverwege de verkenning en er zijn tussenresultaten bekend. Die laten zien dat reguliere dijken beduidend beter uit de onderzoeken komen dan vooraf was gedacht. Dit alternatief lijkt op basis van de informatie die nu beschikbaar is, de meeste kans te maken het voorkeursalternatief te worden.”

Voordelen

De tussenresultaten tonen aan dat normale dijken de mensen tegen hoogwater beschermen conform waterveiligheidsnorm en dat ze bij extreme waterstanden zorgen voor een waterstandsverlaging stroomafwaarts, waardoor de dijken in Brabant en Gelderland minder verhoogd hoeven te worden. Ook lijkt het er op dat dit alternatief de minste impact heeft op ruimtelijke kwaliteit, milieu en leefomgeving en dat ze het minste kosten. Tevens kunnen ze rekenen op draagvlak van veel mensen uit het gebied.

Voorwaarde

Bij extreem hoogwater moeten reguliere dijken voor een waterstandsverlaging van gemiddeld 7 centimeter stroomafwaarts tussen Lob van Gennep en de Biesbosch kunnen zorgen. De waterstandsverlaging stroomafwaarts is van belang voor de Maas als geheel, omdat in Brabant sprake is van een flinke dijkversterkingsopgave.

Definitief advies

De verkenningsfase wordt de komende tijd afgerond. Alle drie de alternatieven worden verder uitgewerkt. Voor de zomer van 2021 zal de minister, na advies van de stuurgroep, de ontwerp-voorkeursbeslissing en het milieueffectrapport ter inzage leggen. Dat is zeg maar de concept-beslissing. Dan is het mogelijk om hierop middels een zienswijze te reageren. Daarna geeft de stuurgroep een definitief advies aan de minister. Zij neemt vervolgens de definitieve voorkeursbeslissing.