Limburgse gemeenten en waterschap maken samen basisrioleringsplan

Het gezamenlijk afgestemde plan moet kosten en tijd gaan besparen en de kwaliteit verbeteren. Werd voorheen een basisrioleringsplan per gemeente opgesteld, nu kijken de organisaties naar het hele landelijke gebied dat aangesloten is op één bepaalde rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Samenwerkingsverband
De gemeenten participeren in het samenwerkingsverband afvalwater Maas en Mergelland. Het plan maakt inzichtelijk hoe regenwater en afvalwater afstroomt, waar wateroverlast ontstaat en waar de oorzaak ligt van de overlast. Gecombineerd met kennis van de afstroming van water door het rioleringssysteem, kan zo gericht gewerkt worden aan oplossingen. De verwachting is dat door deze samenwerking de kwaliteit toeneemt van het gehele watersysteem; de kwaliteit van de gegevens, juistheid van de berekeningsresultaten en daarmee beter onderbouwde investeringen. Bovendien worden er kosten bespaard. 
Ook de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals starten in het najaar van 2015 met het maken van een soortgelijk plan. In het najaar van 2015 worden de overige zuiveringskringen binnen Maas en Mergelland (Bosscherveld en Wijlre) opgepakt.

Bestuursakkoord Water
In 2011 is het Bestuursakkoord Water gesloten tussen onder andere gemeenten en waterschappen. Het akkoord beschrijft de te bereiken doelen voor de komende jaren op het gebied van de afvalwaterketen. Door taken en ambities beter op elkaar af te stemmen, kunnen zee besparen op de kosten, kwaliteit verbeteren en de kwetsbaarheid verlagen. Om deze doelen te bereiken, is samenwerken tussen gemeenten en waterschap noodzakelijk.
Hiervoor zijn in 2011 de samenwerkingsverbanden (regio’s) in Limburg geformeerd. 
Maas en Mergelland is één van de regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van de (afval)waterketen en bestaat momenteel uit de gemeenten Vaals, Simpelveld, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Maastricht, Waterschap Roer en Overmaas (WRO), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en de Waterleidingmaatschappij Limburg (WML).

De ondertekening van het startdocument BRP Heugem-Limmel