KWR lanceert website Waterwinst

KWR heeft de website in opdracht van de Nederlandse waterbedrijven opgezet om te illustreren hoe samenwerking tussen verschillende gebiedspartners tot mooie resultaten kan leiden, hun de gelegenheid te geven onderling kennis te delen en meer inzicht te krijgen in elkaars belangen en drijfveren. 

Infiltratie beekwater

Vijftien uitgewerkte voorbeelden laten zien welke mogelijkheden het combineren van functies kunnen bieden. Zo wordt door infiltratie van beekwater bij het waterwingebied Epe (Vitens) de netto-onttrekking in dit natuurgebied op de Veluwe teruggeschroefd naar 0 m3/jaar en blijft tegelijkertijd de winhoeveelheid ten behoeve van drinkwater op het gewenste niveau. Een ander voorbeeld op de website is de bescherming van de waterkwaliteit van de winplaats Roodborn van Waterleiding Maatschappij Limburg door op de meest uitspoelingsgevoelige gronden natuur te ontwikkelen: beekdalbossen en kalkgrasland. Samen met de agrariërs die het grootste deel van het waterwingebied gebruiken, zijn oplossingen gezocht en gevonden om de uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen te beperken en toch goed te kunnen boeren. Het resultaat is besparing op zuiveringskosten, wederzijds begrip en een fraai landschap met bijzondere natuur en een vitale landbouw.

Functiecombinatie

Komende jaren wordt de website aangevuld met nieuwe kennis en inspirerende voorbeelden. Dat hoeven niet alleen functiecombinaties met waterwinning te zijn, andere voorbeelden waarin grond- of oppervlaktewater een rol speelt kunnen ook bouwstenen bevatten die in andere situaties een oplossing bieden. De voorbeelden en achtergrondkennis moeten gebiedsmanagers, experts en beleidsmedewerkers uitnodigen om functiecombinatie op een andere wijze te benaderen en eerder met elkaar naar een winstsituatie te zoeken.

De website waterwinst is opgesteld door KWR Water in opdracht van de Nederlandse waterleidingbedrijven en in samenwerking met natuur- en landbouworganisaties.