KRW-resultaten nieuw rivierenlandschap aan de Maas laten op zich wachten

Langs de Maas is een drie kilometer lange geul gegraven waardoor water, planten en dieren meer ruimte krijgen. De aanleg van de geul leidt bij hoogwater tot een verlaging van de waterstand van 4 tot 7 centimeter. Rijkswaterstaat en mede grondeigenaar Natuurmonumenten sloegen in dit project de handen ineen en realiseerden een natuurgebied dat bijdraagt aan de doelstellingen voor waterkwaliteit.

Verbeteren ecologische status
Als het gaat om de door Europa vereiste goede en ecologische status laten de resultaten op zich wachten. Jan-Joost Bakhuizen van Rijkswaterstaat: “De KRW vereist ‘ecologisch schoon’ en ‘gezond’ water. In de Hemelrijkse waard zijn vooral maatregelen getroffen die bijdragen aan de ecologische status, ook wel gezond water genoemd. Wij hebben hier voor vissen en andere fauna een prachtig huis aangelegd, maar de bewoners zullen zelf moeten komen. Er worden door ons namelijk geen planten en dieren uitgezet.”

Positief effect Belgische zuivering
Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Deze richtlijn verplicht EU-lidstaten om uiterlijk in 2027 te zorgen dat alle oppervlaktewateren schoon en gezond zijn. Vooral de Maas scoorde in het verleden slecht. De rivier was behoorlijk vervuild, mede door bovenstroomse lozingen. Bakhuizen vertelt dat het Maaswater de laatste jaren langzaam maar gestaag schoner wordt. “De rioolwaterzuivering in het Belgische Luik is sinds 2008 in bedrijf en dat leidt tot een daling van het nutriëntengehalte.”

Minder meststoffen
Bakhuizen voorziet op de langere termijn ook positieve effecten op de waterkwaliteit doordat het rijk en Natuurmonumenten langs de rivier akkers hebben aangekocht waar voorheen uitgebreid bemest werd. “Er zal dus minder uit- en afspoeling van meststoffen plaatsvinden en daardoor neemt de vervuiling van het oppervlaktewater en het grondwater af. Dat is een concreet winstpunt.”

Hout een ontbrekende schakel
Om allerlei nuttige waterbeestjes aan te trekken, zijn er in de Hemelrijkse Waard dode bomen in het water gelegd om de voedselketen op gang te brengen. De boomresten zijn met  kettingen verankerd, om te voorkomen dat ze bij hoogwater gaan weg drijven. In de Maas en Lek is al eerder geëxperimenteerd met bomen in het water en dat had direct resultaat. “Rivierhout bleek een ontbrekende schakel. Het wachten is nu op kleine insecten zoals libellen en kokerjuffers. We zullen zien hoe snel dat gaat”, besluit Bakhuizen.