Kringloop is doorbraak in papiersector

De komende weken gaan de graafmachines aan het werk. Tussen de Eerbeekse waterzuiveraar en de papierfabriek legt Alliander DGO twee pijpleidingen van 3 km lengte aan, voor het transport van gezuiverd water en biogas. Industriewater Eerbeek investeert daarnaast in nieuwe technologie voor ontharding, filtreren en desinfecteren van het behandelde afvalwater. Het hele proces moet op 1 januari operationeel zijn en bij de papierfabriek leiden tot een forse besparing op het gebruikte grondwater, een gereduceerde CO2-uitstoot vergelijkbaar met het energiegebruik van duizend huishoudens en een substantiële afname van het gebruik van proceschemicaliën. 
Lang gekoesterde wens
Met het hergebruik van gezuiverd water en biogas gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Al vijftig jaar zuivert Industriewater Eerbeek het afvalwater van drie papierfabrieken in het Gelderse Eerbeek. Dat gezuiverde water wordt geloosd op de IJssel. Bij het zuiveringsproces komt biogas vrij, dat wordt omgezet in elektriciteit. De warmte die daarbij vrijkomt bleef tot nu toe grotendeels onbenut. 
Goedkope onthardingstechnologie
Directeur Walter Hulshof van Industriewater Eerbeek studeerde jarenlang op mogelijkheden het proces meer circulair te maken, maar kreeg de business case niet rond. Een belangrijke reden daarvoor zijn de lage kosten van grondwater, daar valt moeilijk tegen op te concurreren. Na jaren experimenteren ontwikkelde het bedrijf een goedkope onthardingstechnologie, die bovendien zuivere kalk produceert (waar vraag naar is in de lokale landbouw). ‘Met de bekende technologieën ben je jaarlijks een vermogen kwijt aan chemicaliën, zoals loog’, zegt Hulshof. ‘Wij wilden daarvan af. Met ons nieuwe procedé lukt dat.’
Subsidieprogramma
Bij de ontwikkeling van de nieuwe technologie kregen Industriewater Eerbeek en DS Smith Paper De Hoop steun van het subsidieprogramma Bedrijven en Biodiversiteit. De papierindustrie is niet alleen een grootverbruiker van grondwater, maar na de productie resteren ook grote hoeveelheden zuurstofverbruikende stoffen in het proceswater. Beide pakken slecht uit op de natuur: verdroging en verlaging van het zuurstofgehalte in oppervlaktewater. 
Momenteel leveren de drie papierfabrieken jaarlijks 4 miljoen kuub afvalwater aan Industriewater Eerbeek. De vuillast daarvan is vergelijkbaar met die van een stad als Utrecht. Het bedrijf denkt met ingang van komend jaar bijna de helft (1,7 miljoen kuub) schoon afvalwater terug te leveren. DS Smith Paper De Hoop verwacht door het hergebruik 40 procent minder grondwater nodig te hebben. Daarnaast wordt energie bespaard (het bedrijf krijgt warm water aangeleverd, naast het biogas) en chemicaliën. 
Breed inzetbaar
Volgens Hulshof is de nieuwe onthardingstechnologie – waarop inmiddels patent is aangevraagd – breed inzetbaar in de papierindustrie en andere industrieën waar kalk een beperking is voor hergebruik van afval- of proceswater. ‘Ook internationaal bestaat dit nog niet. Het ontwikkelen van deze nieuwe werkwijze past in onze ambitie om leidend te zijn in duurzame industriële waterzuivering.’