Kosten ontharden drinkwater snel terugverdiend door consument en waterschap

In het rapport is de economische haalbaarheid van het ontharden van drinkwater bepaald voor de specifieke situatie van drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hiervoor zijn de benodigde onthardingskosten voor PWN in kaart gebracht. Daarnaast zijn de daaruit vloeiende voordelen voor het waterschap en de burger op kosten gezet. Hieruit kwam naar voren dat, indien slechts 4 procent van de bevolking daadwerkelijk minder wasmiddelen gaat gebruiken, de maatschappelijke baten al even hoog zijn als de kosten.

Dosering wasmiddelen
Op andere locaties waar nu ‘gemiddeld hard’ of ‘hard’ water wordt geleverd, is het voordeel afhankelijk van de lokale situatie van de drinkwaterwinning en -productie. Bij het doorrekenen van kansrijke locaties, blijkt dat indien meer dan 4 procent van de huishoudens de dosering van wasmiddelen verlaagt, de kosten- en energiebalans al gunstig zijn.
Participatie consument
Deze resultaten geven voldoende aanleiding om kosten en baten van ontharden van drinkwater op lokale schaal uit te werken en op te pakken waar mogelijk. Het succes van een introductie van zacht drinkwater valt of staat bij de participatie van de consument, aldus de onderzoekers. 
Bewustwordingscampagne
Daarvoor is een gerichte en effectieve bewustwordingscampagne nodig, waarbij watersector, consumentenplatforms en fabrikanten (van wasmachines en wasmiddelen) zijn betrokken. Bij een daadwerkelijke succes kan op de kansrijke locaties (65% van Nederland) voor bijna 5 miljoen huishoudens, 56 m³ besparing en energiebesparing equivalent aan 50.000 huishoudens worden gerealiseerd.