Koepels willen willekeur voorkomen bij loslaten landelijke lozingsregels

In juli 2016 maakte minister Schultz van Infrastructuur en Milieu de ontwerpbesluiten van Omgevingswet openbaar. Honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft. De Omgevingswet biedt decentrale overheden meer beleidsvrijheid om binnen de geldende normen regionaal en lokaal maatwerk te leveren. Dat betekent dus dat de lozingsnormen lokaal of per regio kunnen verschillen en dat vraagt ook om een extra inspanning van de lokale bestuurders. De koepelorganisaties willen voorkomen dat iedere gemeente en waterschap verschillende regels hanteren door het beleid op regionaal niveau af te stemmen. 

Lozen mag, tenzij
Onder de Waterwet is een lozing verboden, tenzij een vergunning of vrijstelling is verleend. In de nieuwe Omgevingswet geldt die verbodsbepaling niet meer. Lozen mag, tenzij een bedrijf een vergunning aanvraagt. Bedrijven worden op basis van de zorgplicht geacht op basis van de algemene regels over lozingen (Bal) een vergunning aan te vragen als zij dat nodig achten. Een lozing is in de nieuwe Omgevingswet alleen verboden als dat in een Algemene Maatregel van Bestuur is bepaald.

Samenwerken
De koepelorganisaties willen dat de overheden onderling zo min mogelijk eenzijdige voorschriften gaan verstrekken, waarmee zij elkaar gaan bezighouden. Zij stellen in een gezamenlijke schriftelijke reactie: “Samenwerken op basis van afspraken is het uitgangspunt. De organisaties willen beslist niet terug naar de periode voor de inwerkingtreding van de Waterwet (voor 2009). Toen was bijvoorbeeld voor elke lozing van hemelwater uit een gemeentelijk rioolstelsel een lozingsvergunning nodig.”

Kennis delen
De overkoepelende organisaties willen de belangen van verschillende functies, bijvoorbeeld de drinkwaterproductie, onder de aandacht brengen van partijen die hier weinig ervaring mee hebben. “Niet iedereen hoeft het wiel opnieuw uit te vinden en het lijkt ons niet nodig dat vertegenwoordigers van bijvoorbeeld het drinkwaterbedrijf bij elke partij langs moeten gaan om hetzelfde verhaal steeds opnieuw te vertellen.” Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een drinkwaterbedrijf een waterschap voor de rechter sleept om lozingen te stoppen, zoals onlangs het geval was met de lozingen van pyrazolen.

Maatschappelijk belang centraal
“Door het maken van afspraken in de waterketen kan je stimuleren dat het gezamenlijke maatschappelijke belang voorop staat, in plaats van het lokale belang van een functie of organisatie. Bovendien krijgen vergelijkbare ontwikkelingen in een regio dan een gelijke aanpak en beoordeling. Dit geeft helderheid voor alle betrokkenen”, stellen UvW, Vewin, IPO en VNG.