Koenders vraagt aandacht voor veiligheid in klimaatdiscussie

Minister Koenders vraagt aandacht voor veiligheid in de klimaatdiscussie. Volgens Koenders kan klimaatverandering verregaande geopolitieke gevolgen hebben. ‘Klimaatverandering is van grote invloed op de veiligheid van de gehele planeet. We kunnen het ons niet veroorloven om die twee onderwerpen los van elkaar te benaderen’, zei minister Koenders. Koenders: ‘Ik zag het in mijn vorige functie in Mali: de toenemende droogte in de Sahel vergroot armoede, migratie en spanningen tussen bewoners die met steeds minder water toe moeten. Klimaatverandering kan radicalisering en terrorisme voeden, terwijl die problematiek ook een rol kan spelen bij het ontstaan van vluchtelingenstromen, armoede en politieke instabiliteit. Daar moeten we in internationaal verband over nadenken én actie ondernemen’, aldus Koenders na afloop. Om de veiligheidsgevolgen van klimaatverandering op de internationale agenda te krijgen, organiseert Nederland voortaan jaarlijks de Planetary Security Conference.


Planetary Security Conference
De eerste editie van de Planetary Security Conference – waarbij omstreeks 200 deelnemers aanwezig zijn – wordt op 2 en 3 november gehouden in het Vredespaleis in Den Haag, zo kondigde Koenders op de klimaattop in Alaska aan. ‘Het klimaat van onze planeet verandert snel en kan onze veiligheid aantasten. Denk aan vluchtelingenstromen die op gang komen door droogte of bosbranden. Het is dus hard nodig dat er een jaarlijks terugkerend initiatief komt waar over klimaat en veiligheid wordt gesproken’, vindt Koenders.  
Tijdens de eerste editie van de conferentie zal onder meer worden gesproken over migratie, droogte, Arctische veiligheid en de gevolgen van zeespiegelstijging voor laaggelegen, verstedelijkte gebieden. Koenders onderstreept: ‘Nederland is de afgelopen eeuwen altijd een voorloper geweest op het gebied van watermanagement. Ook heeft Den Haag een sterke traditie op het gebied van vrede en veiligheid. Dat maakt het Vredespaleis een ideale locatie voor deze conferentie.’ 

Droge voeten
Nederland organiseert bovendien de eerste grote internationale follow-up conferentie van COP21 in mei 2016: de Adaptation Futures Conference. Ook deze conferentie kondigde Koenders aan in Alaska. Circa 1.500 wetenschappers, beleidsmakers, experts en ondernemers spreken over de praktische uitwerking van de uitkomsten van het COP21 akkoord. Doel is zeker te stellen dat landen kennis en capaciteit in huis hebben voor duurzame economische ontwikkeling, ondanks de gevolgen van klimaatverandering. 
‘Nederland heeft veel kennis en kunde in huis. Ondanks die strijd tegen de elementen is Nederland altijd economisch blijven groeien. Die kennis en kunde willen we met andere landen delen, en tegelijkertijd moeten we blijven leren en klimaatmodellen en -voorspellingen meenemen in het beleid. Al is het maar om in Nederland onze voeten droog te houden’, aldus Koenders.

Klimaattop
In Alaska spraken afgelopen week deelnemers uit alle windstreken over de gevolgen van klimaatverandering voor het Arctisch gebied en de gevolgen van de veranderingen in het Arctisch gebied voor de rest van de wereld.  ‘Als de ijskappen smelten heeft de hele wereld, waaronder Nederland, daar last van’, aldus Koenders. ‘Er is geen excuus meer om deze situatie niet direct te vertalen in een ambitieus klimaatakkoord in Parijs. Nederland moet blijven meedoen aan het poolonderzoek dat hier alom geprezen wordt en onze bedrijven zouden zich aan kunnen sluiten bij de ‘Schone Lucht Coalitie Olie en Gas Methaan Partnerschap’ waarover we hier hebben gepraat.’

SEES-expeditie
Daags eerder bezocht minister Koenders het Noorse eiland Spitsbergen, waar de Nederlandse SEES-expeditie onderzoek deed naar de menselijke invloeden op het poolklimaat. ‘Het Arctisch gebied is klimatologisch en geopolitiek een van de meest kwetsbare regio’s op aarde. Nederland is weliswaar geen Arctische staat, maar het is juist belangrijk dat wereldwijd wordt meegedacht, want aantasting van de Noordpool raakt ons allemaal.’

Slotverklaring
De aanwezige ministers en vertegenwoordigers van de VS, Nederland, Duitsland, Italie, Japan, Korea, Polen, Singapore, Spanje, VK en de EU erkennen het alomvattende effect van klimaatverandering en committeren zich aan het terugdringen van de snelheid waarmee ‘global warming’ plaatsvindt door zich in te zetten voor een ambitieuze uitkomst van de COP21 onderhandelingen in Parijs eind 2015. ‘Alaska is de opstap naar een ambitieus akkoord in Parijs’, aldus de minister. 
De deelnemers roepen op tot meer onderzoek en kennisvergaring. ‘Ik zag op Spitsbergen hoe belangrijk het is voortdurend te investeren in wetenschappelijk onderzoek. De wetenschap moet in staat gesteld worden een vinger aan de pols te houden, en misschien zelfs belangrijker, de bestuurders moeten zich laten voeden door de wetenschap’, zegt Koenders na afloop van de conferentie, die door president Obama werd afgesloten. Klimaatverandering is weliswaar een bedreiging maar biedt ook kansen om nieuwe innovatieve technologieën te ontwikkelen en banen te scheppen, concludeert ook Obama bij de afsluiting van de conferentie.  

Shell
Waarschuwingen van wetenschappers worden serieus genomen: opwarming in het Arctisch gebied gaat tweemaal sneller dan elders op aarde en de hele planeet ondervindt daarvan de gevolgen: zeespiegelstijging, overstromingen en extremere weerpatronen. Ook zijn er gevolgen voor het Arctisch gebied zelf: bosbranden, kapotte infrastructuur door erosie, ontdooiende permafrost. Door invloed op de natuur en het milieu komen ook traditionele levenswijzen van de inheemse Arctische bevolking onder druk te staan.
De deelnemers aan de conferentie erkennen het belang van het Framework for Action on Black Carbon and Methane, en sporen het bedrijfsleven aan deel te nemen aan het Climate and Clean Air Coalition’s Oil and Gas Methane Partnership. ‘Ook Nederland heeft zich hieraan gecommitteerd, en zal Shell blijven vragen te participeren’, aldus Koenders. ‘We voegen de daad bij het woord.’

Foto ministerie van Buitenlandse Zaken