Klimaatrisico mitigatiestrategie en investeringsplan voor Accra en omgeving

De regio ‘Groter Accra’, gelegen langs de kust van Ghana tussen Cape Coast en Ada, wordt ieder jaar getroffen door overstromingen in het regenseizoen. Het gebied is dichtbevolkt en de lager gelegen gebieden, vatbaar voor overstromingen, worden in toenemende mate bewoond. Daarnaast groeit de economie snel en neemt stedelijke ontwikkeling toe. De huidige drainagecapaciteit voldoet niet meer voor het veilig afvoeren van overtollig regenwater en dit wordt nog verslechterd door het aanslibben en opstapelen van afval in het drainagesysteem. Hoogtij, zeespiegelstijging en kusterosie veroorzaken additionele risico’s. Het overstromingsrisico neemt snel toe, met een verwoestende overstroming op 3 juni 2015 tot gevolg waarbij een lager gelegen benzinestation explodeerde en meer dan 200 mensen omkwamen.

De Ghanese overheid, de gemeentes van het betreffende gebied en de Wereldbank is er alles aan gelegen om overstromingsrisico’s te verminderen. In opdracht van de Wereldbank is een Nederlands consortium bestaande uit HKV (penvoerder), Witteveen+Bos en Ecorys samen met Ghanese experts aangesteld om een goed gefundeerde besluitvormings- en investeringsplanning te maken voor klimaatrisico mitigatie voor Accra en de directe omgeving. Dit wordt zo objectief mogelijk gebaseerd op beoordelingen van klimaatgerelateerde risico’s in de stad. De strategie ondersteunt besluitvormers met concrete klimaatadaptatie investeringen voor de regio. Het consortium ontwikkelt een strategie in samenwerking met de Ghanese stakeholders en zal eind 2017/begin 2018 het project afronden.