Waterschappen investeren in zonne- en windenergie op eigen terreinen, zoals Waternet doet op Leiduin (foto: UvW).

De waterschappen liggen op koers met de realisatie van hun duurzame ambities. Dit is de belangrijkste conclusie van de Klimaatmonitor Waterschappen over 2016. Met de Klimaatmonitor leggen de waterschappen verantwoording af aan de samenleving over de voortgang op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. Het streven is honderd procent energieneutraliteit in 2025.

De waterschappen wekken in 2016 al 32 procent van hun totale eigen energieverbruik zelf op met duurzame energie. Daarmee liggen ze op koers om de doelstelling van 40 procent zelfvoorzienendheid in 2020 te halen. De verbetering van energie-efficiency bedraagt 4,5 procent per jaar over de periode 2009-2016. In 2016 is de totale klimaatvoetafdruk van de waterschappen 381 kiloton CO2. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van ruim 48.000 huishoudens. Ook kopen de waterschappen nagenoeg honderd procent duurzaam in.

Doelstelling: energieneutraal in 2025
Arcadis brengt met de jaarlijkse Klimaatmonitor de energiebesparing, verduurzaming en de uitstoot van broeikasgassen van de waterschappen in kaart. Die gegevens vormen een belangrijk instrument waarmee de waterschappen de transitie naar volledige energieneutraliteit in 2025 kunnen bewaken. Bovendien bereiden de waterschappen zich met de verduurzaming voor op deelname aan het nationale Klimaat- en Energieakkoord 2018.

Rekenmodel kan dienen als managementinstrument
De energie om de eigen bedrijfsprocessen te laten draaien, komt uit verschillende bronnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve toepassingen in het waterbeheer. Naast het gebruik van biogas dat vrijkomt bij waterzuivering wordt ook geïnvesteerd in zonne- en windenergie op eigen terreinen en er liggen kansen voor thermische energie uit afval- en oppervlaktewater. Daarnaast kijken de waterschappen naar mogelijke ‘verbeterslagen’ in de eigen bedrijfsvoering. Op basis van de klimaatmonitor is een rekenmodel ontwikkeld voor de waterschappen. Dit kan door ieder waterschap worden ingezet als managementinstrument om toe te passen bij het verder verminderen van de klimaatvoetafdruk.

De Klimaatmonitor Waterschappen Verslagjaar 2016 is te vinden op www.uvw.nl/thema/duurzaamheid/energie/