Het startsein voor de Kennisimpuls waterkwaliteit vond plaats op 5 april 2019 in Utrecht. Van Links naar rechts: Jeannette Plokker (RWS), Bram de Vos (WUR), Marian van Giezen (Infrastructuur en Waterstaat), Birgit Loos, Joost Buntsma (STOWA), Annette Ottolini (Evides), Marcel van den Berg (IenW/RWS), Mariëlle van der Zouwen (KWR) en Gerard Blom (Deltares). (Foto: Gabriël Franken).

Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, STOWA, Deltares, KWR, WUR en RIVM startten vrijdag 5 april met het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het doel is meer inzicht verkrijgen in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. De verzamelde kennis wordt gedeeld via een nieuwe website en zo kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om aan de Europese waterkwaliteitseisen te voldoen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven financieren de Kennisimpuls Waterkwaliteit met 10 miljoen euro, maar om het hele programma volgens plan uit te voeren is 13 miljoen euro nodig. De komende periode wordt dan ook gewerkt aan het verbreden van de financiering vanuit de waterschappen.

Optimale mix maatregelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferde begin 2016 in haar rapport ‘Waterkwaliteit nu en in de toekomst’ dat de huidige verbeteringsmaatregelen zeer waarschijnlijk niet leiden tot het bereiken van de gewenste waterkwaliteit in 2027. Dit is de uiterste datum waarop EU-lidstaten alle maatregelen genomen moeten hebben om te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die doelen omvatten zowel de samenstelling van waterflora en -fauna, als de concentraties aan chemische stoffen. Het PBL stelt in dit rapport dat een slimme combinatie van maatregelen nodig is om de doelen alsnog te halen.

Delta-aanpak waterkwaliteit

De boodschap van PBL leidde in november 2016 tot de intentieverklaring ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verstevigen van de kennisbasis. Welke kennis hebben waterkwaliteitsbeheerders én belanghebbenden (zoals de landbouw) nodig om de ambities van de Delta-aanpak en de KRW-doelen daadwerkelijk te realiseren? Deze vraag heeft geleid tot de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In dit onderzoeksprogramma wordt onderzocht welke invloed nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en nog onbekende chemische stoffen hebben op de waterkwaliteit. Met dit inzicht kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

Online kennis delen

Met de Kennisimpuls Waterkwaliteit geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gehoor aan de vraag vanuit de Tweede Kamer naar een eenduidige kennisbasis voor waterkwaliteit. Deelnemende partijen brengen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. De eerste projecten zijn gestart in 2018. De voortgang van het programma en de nieuwe kennis wordt verzameld op de website kennisimpulswaterkwaliteit.nl.