Awzi De Groote Lucht in Vlaardingen, eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland (foto: Delfland).

De kans dat nieuwbouw van awzi De Groote Lucht in Vlaardingen doorgaat, is groter geworden. Het Vlaardingense college van B&W tekende een gewijzigde intentieovereenkomst, waarmee het aangeeft de door Delfland uitgesproken voorkeur voor nieuwbouw te ondersteunen. De gemeenteraad stemt in november over de intentieovereenkomst. Vorig jaar had de raad nog veel bezwaren tegen de nieuwbouw.

Op de beoogde nieuwbouwlocatie, Vergulde Hand West, start binnenkort de langdurige opvang van mensen uit Oekraïne. Deze opvang is gegarandeerd voor drie jaar en dat is ook voor burgemeester en wethouders van Vlaardingen de tijdshorizon. Het college ziet goede mogelijkheden om met een tijdige voorbereiding het terrein gefaseerd leeg te maken, waardoor het hoogheemraadschap de benodigde grond medio 2026 ter beschikking kan krijgen voor de nieuwbouw.

Einde levensduur

De bestaande awzi De Groote Lucht bereikt binnenkort het einde van haar levensduur en moet volgens het Hoogheemraadschap van Delfland worden vervangen door een zuivering die weer 30 tot 40 jaar het afvalwater van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier kan schoonmaken. Delfland heeft een uitgebreide verkenning gedaan naar grootschalige renovatie op de huidige locatie en nieuwbouw op Vergulde Hand West. Op basis van de bevindingen heeft het Algemeen Bestuur van Delfland in juli besloten tot uitwerking van nieuwbouw als voorlopig voorkeursalternatief.

Bezwaren

Vorig jaar nam de gemeenteraad van Vlaardingen echter een motie aan met bezwaren tegen nieuwbouw. De raad sprak zijn zorgen uit over onder meer stankoverlast en de vestiging van zware industrie op de huidige locatie van De Groote Lucht, die vrijkomt als de nieuwbouw gereed is. Delfland en het college van B&W zijn daarop in gesprek gegaan en hebben daarbij in het bijzonder aandacht gegeven aan de bezwaren van de gemeenteraad. De gesprekspartners werden er het naar eigen zeggen over eens dat het mogelijk is deze bezwaren weg te nemen. De intentieovereenkomst werd uitgebreid met een aantal ruimtelijke aspecten die nauw samenhangen met eventuele nieuwbouw, zoals de mogelijkheden voor het bestaande terrein, kansen voor de economie, landschappelijke kwaliteit, recreatie en duurzaamheid. Deze overeenkomst is op 16 augustus door het college geaccordeerd.

Zoetwaterfabriek

De bouw van de zoetwaterfabriek, die eerder deze zomer door Delfland werd uitgesteld vanwege de recent vastgestelde strenge Nederlandse norm voor bromaat, wordt nu meegenomen in de toekomstplannen voor de awzi De Groote Lucht.