Kamp vraagt drinkwaterbedrijven of 1000 meter afstand voldoende is bij schaliegaswinning

De structuurvisie schaliegas (conceptnotitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie schaliegas) brengt het plangebied voor de winning van schaliegas in Nederland in kaart. In waterwingebieden wil de minister diepere grondlagen, waarin zich mogelijk schaliegas bevindt, in het onderzoek betrekken. Naast waterwingebieden tot 1 kilometer diepte zijn meer locaties uitgesloten: gebieden waar weinig ruimte is, stedelijk gebied (woongebieden) of Natura 2000 gebied. 
Volledige uitsluiten drinkwatergebieden
De oppositie riep in het Kamerdebat de minister op om schaliegaswinning in waterwingebieden op alle diepten uit te zonderen. De minister was het hier niet mee eens. “Ik vind het daar te vroeg voor. Ik wacht eerst de zienswijzen van belanghebbende partijen af.” Die zienswijze moest de minister op dat moment al bekend zijn. Drinkwaterkoepel Vewin stelt zich in een position paper van 2 juni op het standpunt dat drinkwatervoorziening volledig moet worden uitgesloten van schaliegaswinning. “Een uitzondering tot 1 kilometer diepte is te beperkt.”
Onderzoek noodzakelijk
Tijdens het Kamerdebat verzochten diverse oppositiepartijen de minister tijdens om helemaal geen schaliegasonderzoek te doen, gezien de grote maatschappelijke onrust en de gevaren van de winning. Maar Kamp toonde zich hiertoe allerminst bereid. “Ik wil een zorgvuldige procedure volgen. Onderzoek hoort bij een zorgvuldige afweging. Daarna kunnen we zeggen: we doen het wel of niet.”
Marges
Hoewel Kamp spreekt van ‘ruime marges’ tussen eventuele schaliegasactiviteiten en drinkwaterlagen, wil hij niet uitsluiten dat er uiteindelijk schaliegas vanaf de rand van uitgezonderde gebieden wordt opgepompt. Hij trekt een vergelijking met de gaswinning aan de rand van het Waddengebied. 
Plan-MER onderzoek
De minister lichtte verder de werkwijze voor het onderzoek mondeling toe. Tot 9 juli krijgen belanghebbende bedrijven en organisaties de mogelijkheid op te reageren op de conceptnotitie van de minister. Na de zomer wordt een definitieve nota opgesteld. Aan de hand hiervan wordt een plan-MER onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is een begeleidingscommissie ingesteld onder leiding van Annemarie Moons, oud-milieugedeputeerde van de provincie Noord-Brabant.
Maar ook worden resultaten van andere onderzoeken verzameld. Zoals eerder onderzoek van Witteveen+Bos (2013), een nieuw onderzoek van TNO naar de inventarisatie van innovatieve technieken en een onderzoek van Twynstra Gudde naar een ‘tegemoetkomingsmodel’ voor regio’s die met schaliegaswinning te maken krijgen. Een andere bouwsteen betreft een ‘nut en noodzaak analyse’, die wordt uitgevoerd door CE Delft. Deze studie betreft een verkenning naar de maatschappelijke voor- en nadelen van schaliegaswinning. 
Aanvullend onderzoek
Volgens de drinkwaterbedrijven brengen eerdere onderzoeken de risico’s voor de drinkwatervoorziening onvoldoende in beeld en zij vroegen KWR Watercycle Research Institute om aanvullend onderzoek te doen naar de gevolgen voor drinkwater. Dat onderzoek wordt deze zomer opgeleverd. 
Begin 2015 wordt een gestart met de ontwerp structuurvisie schaliegas, die in de loop van 2015 gereed moet zijn. Mocht er groen licht worden gegeven aan schaliegaswinning in Nederland, kunnen vanaf dat moment pas concrete aanvragen voor een vergunning in behandeling worden genomen. Een aanpassing van de Mijnbouwwet zal zorgen voor de wettelijke verankering.
Integrale benadering
De uitkomsten van de structuurvisie schaliegas worden ineengeschoven samen met de hopelijk gelijktijdig te verschijnen structuurvisie voor de ondergrond. Kamerleden toonden zich echter bezorgd: waarom apart? 
“Een integrale benadering is niet in het geding”, reageerde Kamp op vragen van onder andere Kamerlid Agnes Mulder (CDA). De basis van beide visies is dezelfde informatie. 
Kamp wil vaart maken, om besluitvorming niet langer te laten duren dan nodig, mede gezien de maatschappelijke onrust rond schaliegas. Ook verwacht Kamp dat in de bredere structuurvisie ondergrond veel meer belangen meespelen die kunnen leiden tot nieuwe vertragingen in de totstandkoming, een voorbeeld is het vraagstuk rond de ondergrondse opslag van kernafval. De vraag over de toekomstige energievoorziening dringt zich verder op en daarmee samenhangende financiële belangen. Eveneens heeft de Europese Commissie heeft volgens Kamp aangegeven dat lidstaten zich snel over het onderwerp schaliegas gaan buigen. Liesbeth van Tongeren (Groen Links) vond de haast niet zo nodig. “Bewoners zijn blij met elke week uitstel.”