Zeventien moties werden er ingediend tijdens het wetgevingsoverleg water met minister Van Nieuwenhuizen.

Achterstallig onderhoud, KRW-maatregelen en geplande projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma versneld uitvoeren. Daartoe dienden de Tweede Kamerleden William Moorlag (PvdA) en Jaco Geurts (CDA) tijdens het wetgevingsoverleg water van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat maandag 11 november moties in.

“De rente is laag en de inflatie is hoog. Het getuigt van goed koopmanschap als we de projecten die voor 2050 in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gepland zijn, gaan versnellen”, stelde Moorlag tijdens het overleg. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaf aan dat het kabinet om exact die reden miljarden euro’s extra gaat lenen voor een structuurfonds. “Ik zal als een bok op de haverkist proberen om extra geld uit dat fonds te bemachtigen voor vaarwegen en waterwerken“, beloofde zij. Maar die belofte weerhield Moorlag er niet van een motie in te dienen waarin hij de regering verzoekt om samen met mede-overheden de investeringen in het hoogwaterbeschermingsprogramma en ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te versnellen.

Achterstallig onderhoud
Jaco Geurts hamerde vooral op het inlopen van uitgesteld en achterstallig onderhoud van het hoofdwatersysteem. In zijn motie stelt hij dat het achterstallig onderhoud dit jaar opnieuw is toegenomen. Volgens Geurts is het beschikbare budget voor beheer, onderhoud en vervanging  verlaagd en wordt er vanaf 2022 een jaarlijks tekort verwacht voor beheer en onderhoud. Geurts verzoekt de regering daarom om in de komende begroting en/of voorjaarsnota de geconstateerde achterstanden in te lopen.

Kaderrichtlijn Water
Veel Kamerleden waren bezorgd over de voortgang van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Geurts vroeg zich af of het überhaupt wel mogelijk is om de hoge doelen van de KRW te halen. “Ik mis de analyse. We moeten geen onzinnige dingen gaan doen.” Rutger Schonis diende een motie in waarin hij vraagt om  een plan van aanpak om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te halen. Met de stikstof en PFAS ellende in het achterhoofd willen de Kamerleden niet opnieuw voor verrassingen komen te staan.

Waterkwaliteit
Ook Kamerlid Van den Brenk (50 plus) vroeg de minister hoe zij wereldkampioen waterkwaliteit denkt te worden terwijl de problemen met microplastics, medicijnresten en hoge concentraties vervuiling door droogte zich opstapelen. Van den Brenk: “Vervuiling brengt ons steeds verder af van het kampioenschap.” Maar volgens de minister loopt het zo’n vaart niet. Volgens haar is er de afgelopen twintig jaar al heel veel verbeterd. ‘Het drinkwater in Rotterdam is tegenwoordig prima te drinken en onze wateren bestaan niet meer uit een groene soep. Als we kijken naar de KRW is het van belang dat alle maatregelen genomen zijn. Niet of ze ook daadwerkelijk tot resultaat hebben geleid.’

Bezorgdheid
Tijdens het overleg dat bijna de hele dag duurde passeerden tal van onderwerpen de revue. De meeste Kamerleden uitten hun bezorgdheid over de loden drinkwaterleidingen, de verzilting van het Volkerak-Zoommeer, de afvalwaterinjecties in Twente, de innamestop van Maaswater, de verspilde miljoenen uit het Waddenfonds. Opvallend veel aandacht was er voor vervuiling die ons land bereikt vanuit België en Duitsland. Aanleiding was de lekkage van 220 miljoen liter afvalwater naaar het grondwater in Duitsland en de lozingen vanuit België waardoor de bereiding van drinkwater hier nu al tien dagen stil ligt. De minister gaf aan dat er internationaal overleg over het water in de Rijn en in de Maas is, maar ze is voornemens is om ook op het gebied van grondwater een internationaal overleg te organiseren.

Moties
In totaal werden er door de Kamerleden zeventien moties in gediend. Op 3 december wordt er in de Tweede Kamer over de moties gestemd.