Kamerleden uitten zorgen over behalen doelen Kaderrichtlijn Water

Waterkwaliteit was een van de belangrijkste thema’s tijdens het overleg, meldt de Unie van Waterschappen in een bericht op de website.  Zo stelde Lutz Jacobi van de PvdA dat er snel maatregelen moeten komen om aan de EU-nomen voor waterkwaliteit te voldoen. Ook Wassila Hachchi van D66 pleitte hiervoor. Eric Smaling van de SP en Barbara Visser van de VVD vroegen de minister naar samenhang tussen de KRW en Nitraatrichtlijn. 

Verbeteringen
Minister Schultz gaf aan veel verbeteringen te zien, maar dat veel ambities nog waargemaakt moeten worden. Verder liet zij weten dat staatssecretaris Mansveld een brief naar de Kamer stuurt over de samenhang van KWR met Nitraatrichtlijn en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Begin juni stuurde Mansveld een concept-besluit naar de Tweede Kamer voor een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Volgens Mansveld is het terugdringen van vermijdbaar verbruik nodig voor de volksgezondheid en voor het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen. De Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) erkent de problemen met de overschrijding van de drinkwaternorm van glyfosfaat in oppervlaktewater, maar vraagt zich af of de problemen met het verbod zullen worden opgelost. Volgens Nefyto zijn er geen andere waterkwaliteitsproblemen die worden toegeschreven aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.
Goede governance
PvdA en D66 vroegen de minister meer programmatisch te werk te gaan bij verbetering van de waterkwaliteit. De minister liet weten via de Stuurgroep Water te werken aan goede governance met betrekking tot waterkwaliteit. In de Stuurgroep zitten alle relevante ministeries en stakeholders aan tafel. In november biedt de minister de Verklaring van Amersfoort aan de Kamer aan. CDA en VVD vroegen naar de brief van staatssecretaris Mansveld over verplichte zuivering voor de glastuinbouw. Vanuit de sector ontvingen zij kritische signalen. De minister gaf aan dat in de Nota Duurzame Gewasbescherming het jaar 2016 was afgesproken als moment waarop verplicht gezuiverd moet worden. Naar aanleiding van een motie van de VVD is gesproken met alle betrokken partijen en is de verplichting met 2 jaar uitgesteld. De minister gaf aan met alle partijen in de geneesmiddelenketen in gesprek te zijn over een effectieve aanpak van medicijnresten. Ook verkennen waterschappen en drinkwaterbedrijven welke zuiveringsmogelijkheden er zijn. Het kabinet zet in op het verkrijgen van Europees geld om het onderzoeksprogramma te financieren.

Innovatie in waterketen
Het CDA stelde vragen naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie Water over innovatie in de waterketen. De fractie wilde weten of de minister een lijst van belemmeringen heeft, en of zij die weg kan nemen. Als voorbeeld werd de afvalstoffenwetgeving benoemd, die hinderend kan werken bij het terugwinnen van grondstoffen. De minister gaf aan dat met de Bestuursakkoord Water-partners onderzoek wordt gedaan naar de belemmeringen. Deze worden opgepakt. Voor de begrotingsbehandeling in het najaar ontvangt de Kamer hiervan een overzicht inclusief de eventuele aanpak. De minister riep partijen op om de belemmeringen bij haar aan te leveren.
Regionale keringen
De Kamerleden stelden vragen over het verschil in ambitie tussen waterschappen en Rijkswaterstaat in het op orde brengen van regionale keringen. De minister gaf aan dat Rijkswaterstaat in 2016 en 2017 de waterkeringen in beheer toetst en daarvoor verbeterplannen presenteert. In de begroting is pas na 2020 budget voor regionale keringen. De minister kiest ervoor om eerst te investeren in verbetering en versterking van primaire keringen. De PvdD heeft een VAO aangevraagd. Dat is een kort plenair debat waarbij Kamerleden de gelegenheid hebben om moties in te dienen. Het VAO vindt waarschijnlijk deze  week plaats.